ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eject

IH0 JH EH1 K T   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eject-, *eject*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eject[VT] ขับไล่ (ออกจากตำแหน่งหรือสถานที่), See also: ไล่ออก, Syn. dismiss, expel, drive out
eject[VT] ดันออกมา, See also: ผลักออก, Syn. evict, expel, throw out
eject[VI] ดีดตัวออกจากเครื่องบิน (ขณะฉกเฉิน)
ejector[N] เครื่องขับออก, See also: เครื่องดีดออก, เครื่องพ่น
ejection[N] การขับออกมา, See also: การไล่ออก, การพุ่งออก, การดีดออก, Syn. banishment, exile, expulsion
eject from[PHRV] ดีดตัวออกจาก, See also: เด้งออกมาจาก
eject from[PHRV] ขับออก, See also: ไล่ออก, Syn. throw out
ejection seat[N] ที่นั่งคนขับเครื่องบินที่ดีดตัวออกได้ในขณะฉุกเฉิน, Syn. ejector seat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eject(อีเจคทฺ') {ejected,ejecting,ejects} vt. ขับออก,ขับไล่,ขว้างออก,พ่น,เป่า,พุ่ง. vi. ดีดตัวออกจากเครื่องบิน, See also: ejection n. ดูeject ejective adj. ดูeject ejector n. ดูeject
deject(ดิเจค'ทะ) n., (pl. อุจจาระ,มูล,สิ่งที่ขับออกมา
dejected(ดิเจค'ทิด) adj. หดหู่ใจ,เศร้าซึม., See also: dejectedness n. ดูdejected
dejection(ดิเจค'เชิน) n. ความหดหู่ใจ,ความเศร้าซึม,การขับอุจจาระ,อุจจาระ, Syn. depression
reject(รีเจคทฺ') vt. ปฏิเสธ,ทิ้ง,ไม่ยอมรับ,บอกปัด,อาเจียน,ละทิ้ง,n. สิ่งที่ถูกปฏิเสธหรือบอกปัด, See also: rejectable adj. rejecter n. rejective adj., Syn. rebuff,throw away
rejection(รีเจค'เชิน) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,สิ่งที่ถูกปฏิเสธ,สิ่งที่ถูกละทิ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
eject(vt) ขับออก,ปล่อยไป,ขับไล่,ไล่ไป,เป่า,พ่น
ejection(n) การดีดตัวออก,การปล่อยไป,การไล่ออก,การพุ่งออก
dejected(adj) หดหู่ใจ,สลดใจ,เศร้าใจ
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ
reject(vt) ถ่ายออก,ทิ้ง,อาเจียน,บอกปัด,ปฏิเสธ
rejection(n) การปฏิเสธ,การทิ้ง,การบอกปัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ejection from the courtการขับไล่ออกนอกศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ejectiveเสียงกักเส้นเสียงลมออก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
ejectmentการฟ้องขับไล่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ejectorอีเจ็กเตอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ejectionหดตัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ejecta...Volcanic Ejecta volume http://en.wikipedia.org/wiki/Volcanic_Explosivity_Index

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bowman said he ejected those who died in hibernation.โบว์แมนรายงานว่าเขาถูกขับ ออกมา ส่วนที่เหลือทั้งหมดที่เสียชีวิต ในการจำศีล 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Ejector seat!ไม่เล่น Big (1988)
Coming to get you, claw. Go, go, gadget eject.มาจัดการคุณแล้ว คลอว์ Inspector Gadget 2 (2003)
Eject the mag.ดันแม็กออก Underworld (2003)
Push that, it will eject the magazine.กดแล้วมันจะปลดแม๊คออกมา Pilot: Part 2 (2004)
"Caught cheating. Automatic ejection"?มีการโกงเกิดขึ้น ระบบดีดตัวอัตโนมัติทำงาน Zathura: A Space Adventure (2005)
- We're gonna eject, then we jump through.- เราต้องดีดตัวเข้าไปข้างใน Appleseed Ex Machina (2007)
Ejected!ไปให้พ้น! Fire/Water (2007)
Ejection has been initiated.\ เครื่องบินบังคับให้ทำการดีดตัว Eagle Eye (2008)
Damage catastrophic. Eject sequence initiated.ความเสียหายขั้นวิกฤติ\ ระบบทำการดีดตัว The Dark Knight (2008)
Eject, Ripcord, eject!ดีดตัว.. ริปคอร์ด.. ดีดตัว.. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
They must have been ejected. You guys have a look around for bones.พวกเขาคงถูกพาออกไปแล้ว พวกแกมองหากระดูกสิ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอก[V] come out, See also: eject, Syn. ออก, Thai definition: ออก, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกปัด[v.] (bøkpat) EN: reject   FR: rejeter
ห่อเหี่ยว[v.] (høhīo) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable   FR: se sentir découragé ; être abattu
หดหู่[v.] (hothū) EN: depress ; deject ; be dispirit   FR: être déprimé ; être découragé
จ๋อย[adj.] (jǿi) EN: disconsolate ; dejected   
คาย[v.] (khāi) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate   FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
คำฟ้องตกไป[n. exp.] (khamføng tokpai) EN: charge ejected   FR: accusation rejetée [f]
ขับ [v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off   FR: expulser ; éjecter ; propulser
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban   FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
คัดค้านคำกล่าวหา[v. exp.] (khatkhān kham klāohā) EN: reject an accusation   
คัดทิ้ง[n. exp.] (khat thing) EN: reject   

CMU English Pronouncing Dictionary
EJECT    IH0 JH EH1 K T
EJECTED    IH0 JH EH1 K T AH0 D
EJECTION    IH0 JH EH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eject    (v) ˈɪʤˈɛkt (i1 jh e1 k t)
ejects    (v) ˈɪʤˈɛkts (i1 jh e1 k t s)
ejected    (v) ˈɪʤˈɛktɪd (i1 jh e1 k t i d)
ejector    (n) ˈɪʤˈɛktər (i1 jh e1 k t @ r)
ejecting    (v) ˈɪʤˈɛktɪŋ (i1 jh e1 k t i ng)
ejection    (n) ˈɪʤˈɛkʃən (i1 jh e1 k sh @ n)
ejectors    (n) ˈɪʤˈɛktəz (i1 jh e1 k t @ z)
ejections    (n) ˈɪʤˈɛkʃənz (i1 jh e1 k sh @ n z)
ejector-seat    (n) ˈɪʤˈɛktə-siːt (i1 jh e1 k t @ - s ii t)
ejector-seats    (n) ˈɪʤˈɛktə-siːts (i1 jh e1 k t @ - s ii t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹射座椅[tán shè zuò yǐ, ㄊㄢˊ ㄕㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ, / ] ejection seat [Add to Longdo]
弹射座舱[tán shè zuò cāng, ㄊㄢˊ ㄕㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄘㄤ, / ] ejection capsule (cabin) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswurftaste {f}eject button [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles [Add to Longdo]
げんなり;ゲンナリ[, gennari ; gennari] (adv,vs) wearily; dejectedly [Add to Longdo]
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]
しょぼん[, shobon] (adv-to) (on-mim) (See しょんぼり) down-hearted; dejected [Add to Longdo]
どっぴゅ[, doppyu] (adv,adv-to) (on-mim) sound of something being powerfully ejected [Add to Longdo]
びしっと[, bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well) [Add to Longdo]
びしり[, bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well). [Add to Longdo]
イジェクト[, ijiekuto] (n,vs) {comp} eject [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イジェクト[いじえくと, ijiekuto] eject (vs) [Add to Longdo]
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal [Add to Longdo]
雑音除去[ざつおんじょきょ, zatsuonjokyo] normal mode rejection [Add to Longdo]
取り出しボタン[とりだしボタン, toridashi botan] load, eject button [Add to Longdo]
同相分除去[どうそうぶんじょきょ, dousoubunjokyo] common mode rejection [Add to Longdo]
排出[はいしゅつ, haishutsu] eject (vs) [Add to Longdo]
非常用取り出しホール[ひじょうようとりだしホール, hijouyoutoridashi ho-ru] emergency eject hole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eject
   v 1: put out or expel from a place; "The unruly student was
      excluded from the game" [syn: {eject}, {chuck out},
      {exclude}, {turf out}, {boot out}, {turn out}]
   2: eliminate (a substance); "combustion products are exhausted
     in the engine"; "the plant releases a gas" [syn: {exhaust},
     {discharge}, {expel}, {eject}, {release}]
   3: leave an aircraft rapidly, using an ejection seat or capsule
   4: cause to come out in a squirt; "the boy squirted water at his
     little sister" [syn: {squirt}, {force out}, {squeeze out},
     {eject}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top