ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ejaculate

IH0 JH AE1 K Y UW0 L EY2 T   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ejaculate-, *ejaculate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ejaculate[VT] ตะโกนหรืออุทานออกมา, Syn. cryout, exclaim, yell
ejaculate[VT] พุ่งออกมา (น้ำอสุจิ), See also: หลั่งน้ำกาม (ขณะที่ถึงจุดสุดยอดของผู้ชายขณะร่วมเพศ), Syn. come, climax

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ejaculate(อีแจค'คิวเลท) vt.,vi. พูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้น ๆ ,ร้องอุทาน,พุ่งน้ำกามออกมา -n. น้ำกามที่พุ่งออกมา., See also: ejaculator n. ดูejaculate ejaculation n. ดูejaculate

English-Thai: Nontri Dictionary
ejaculate(vi) ร้องอุทาน,พุ่งออกมาอย่างเร็ว,สำราก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลั่งน้ำอสุจิ[v. exp.] (lang nām asuji) EN: ejaculate   FR: éjaculer
พุ่ง[v.] (phung) EN: spout ; gush ; jet ; ejaculate   FR: jaillir ; gicler
สำเร็จความใคร่[v.] (samret khwām khrai) EN: masturbate ; wank ; ejaculate   FR: masturber ; éjaculer

CMU English Pronouncing Dictionary
EJACULATE    IH0 JH AE1 K Y UW0 L EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ejaculate    (v) ˈɪʤˈækjulɛɪt (i1 jh a1 k y u l ei t)
ejaculated    (v) ˈɪʤˈækjulɛɪtɪd (i1 jh a1 k y u l ei t i d)
ejaculates    (v) ˈɪʤˈækjulɛɪts (i1 jh a1 k y u l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一発抜く[いっぱつぬく, ippatsunuku] (v5k) to ejaculate (gen. with ref. to masturbation) [Add to Longdo]
我慢汁[がまんじる, gamanjiru] (n) (sl) pre-ejaculate; pre-ejaculatory fluid; Cowper's fluid; slang [Add to Longdo]
先走り液[さきばしりえき, sakibashirieki] (n) (col) pre-cum; pre-ejaculate; Cowper's fluid [Add to Longdo]
先走り汁[さきばしりじる, sakibashirijiru] (n) (col) pre-cum; pre-ejaculate; Cowper's fluid [Add to Longdo]
抜く[ぬく, nuku] (v5k,vt) (1) to extract; to omit; to surpass; to overtake; to draw out; to unplug; (suf) (2) to do something to the end; (n) (3) (sl) (vulg) (See 一発抜く) to ejaculate (gen. with ref. to masturbation); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ejaculate
   n 1: the thick white fluid containing spermatozoa that is
      ejaculated by the male genital tract [syn: {semen}, {seed},
      {seminal fluid}, {ejaculate}, {cum}, {come}]
   v 1: utter impulsively; "He blurted out the secret"; "He
      blundered his stupid ideas" [syn: {blurt out}, {blurt},
      {blunder out}, {blunder}, {ejaculate}]
   2: eject semen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top