ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eisa

EY1 S AH0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eisa-, *eisa*
Possible hiragana form: えいさ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eisa(อีซา) ย่อมาจาก extended industry standard architecture (แปลว่า การออกแบบมาตรฐานแบบขยาย) คอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มจะออกแบบและใช้บัส (bus) แบบ ISA (industry standard archi- tecture) เป็นมาตรฐาน แต่เครื่องที่เทียบเคียงกับเครื่องไอบีเอ็ม (IBM compatibles) นั้น แทนที่จะใช้ตามมาตรฐานนี้ กลับออกแบบบัสให้เพิ่มความเร็วขึ้น เรียกว่า อีซา เมื่อไอบีเอ็มผลิตคอมพิวเตอร์ PS/2 จึงได้กำหนดมาตรฐานของบัสใหม่ โดยพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก เรียกว่า MCA ซึ่งย่อมาจาก micro channel architecture ดู MCA ประกอบ
obeisance(โอเบ'เซินซฺ) n. การก้มคำนับ,การปฏิบัติตาม,การเคารพ., See also: obeisant adj., Syn. fealty

English-Thai: Nontri Dictionary
obeisance(n) การคำนับ,การก้มศีรษะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคม[v.] (bangkhom) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style   
การถวาย[n.] (kān thawāi) EN: homage ; obeisance ; curtsy ; deference ; offering   FR: offrande [f]
คำนับ[v.] (khamnap) EN: salute ; greet ; pay obeisance to ; bow to ; make a dee bow ; pay one's respects   FR: saluer ; faire des courbettes (fam.)
ประนมมือ[v.] (pranommeū) EN: bring the hands together (in greeting or obeisance)   FR: joindre les mains pour saluer
ถวายบังคม[v.] (thawāi bangkhom) EN: pay homage ; pay obeisance to royalty   

CMU English Pronouncing Dictionary
EISA    EY1 S AH0
EISAI    AY1 S AY2
EISAMAN    AY1 S AH0 M AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティビティサンプリング[, akuteibiteisanpuringu] (n) activity sampling [Add to Longdo]
アジア的生産様式[アジアてきせいさんようしき, ajia tekiseisanyoushiki] (n) Asiatic mode of production (Marx) [Add to Longdo]
アジェイサント;アジェイスント[, ajieisanto ; ajieisunto] (adj-f) adjacent [Add to Longdo]
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] (n) {comp} address computation [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] (exp) {comp} calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] (n) {comp} analog computer [Add to Longdo]
アペンディサイティス[, apendeisaiteisu] (n) (See 虫垂炎) appendicitis [Add to Longdo]
イーアイサ[, i-aisa] (n) {comp} EISA [Add to Longdo]
インフレ政策[インフレせいさく, infure seisaku] (n) inflationary policy [Add to Longdo]
オンライン計算処理[オンラインけいさんしょり, onrain keisanshori] (n) {comp} online computing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM [Add to Longdo]
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top