ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eis

AY1 Z   
107 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eis-, *eis*, ei
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eis(อีไอเอส) ย่อมาจาก executive information system (แปลว่า ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร) หมาถึงการนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก
eisa(อีซา) ย่อมาจาก extended industry standard architecture (แปลว่า การออกแบบมาตรฐานแบบขยาย) คอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มจะออกแบบและใช้บัส (bus) แบบ ISA (industry standard archi- tecture) เป็นมาตรฐาน แต่เครื่องที่เทียบเคียงกับเครื่องไอบีเอ็ม (IBM compatibles) นั้น แทนที่จะใช้ตามมาตรฐานนี้ กลับออกแบบบัสให้เพิ่มความเร็วขึ้น เรียกว่า อีซา เมื่อไอบีเอ็มผลิตคอมพิวเตอร์ PS/2 จึงได้กำหนดมาตรฐานของบัสใหม่ โดยพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก เรียกว่า MCA ซึ่งย่อมาจาก micro channel architecture ดู MCA ประกอบ
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
allotheism(แอล' ละธีอซึม) n. การนับถือพระเจ้าต่างองค์
antitheism(แอนทีธี' อิสซีม) n. ลัทธิต่อต้านเทวนิยม
atheism(เอ'ธีอิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าไม่มีพระเจ้า,ความไม่มีพระเจ้า,ความชั่วร้าย
atheist(เอ'ธีอิสทฺ) n. ผู้เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
cleisto-Pref. "ปิด"
deism(ดี'อิสซึม) n. ความเชื่อในการมีพระเจ้าแต่ไม่เชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ

English-Thai: Nontri Dictionary
atheism(n) ความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheist(n) ผู้ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheistic(adj) ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
deist(n) คนนับถือพระเจ้า
geisha(n) หญิงเกอิชา,นางบำเรอ
leisure(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,มีเวลาว่าง
leisure(n) เวลาว่าง
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,ไม่เร่งรีบ
leisurely(adv) อย่างไม่รีบร้อน,อย่างตามสบาย,อย่างไม่เร่งรีบ
monotheism(n) ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
EIS (executive information system)อีไอเอส (ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eisenhower Doctrineลัทธิไอเซนฮาวร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 1957 ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความวิตกห่วงใยในสถานการณ์ที่ล่อแหลมต่ออันตรายในภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้อ่านสารพิเศษต่อที่ประชุมร่วมระหว่างสภาผู้แทนกับวุฒิสภาขอร้องให้รัฐสภา สหรัฐฯ ลงมติรับรองโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางทหาร เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชแห่งชาติของบรรดาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการสนองตอบสารพิเศษดังกล่าว รัฐสภาสหรัฐฯ ได้ผ่านข้อมติร่วมกันเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1957 มอบให้ประธานาธิบดีมีอำนาจให้ความร่วมมือและอำนวยความช่วยเหลือแก่ชาติหรือ กลุ่มชาติต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งต้องการความช่วยเหลือเช่นนั้น ในการที่จะพัฒนาพลังทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชแห่งชาติตน และให้จัดโครงการช่วยเหลือทางทหารแก่ชาติต่างๆ ในภาคนั้นซึ่งต้องการความช่วยเหลือดังกล่าว ทั้งได้มอบอำนาจให้ประธานาธิบดีสามารถใช้กองทัพสหรัฐฯ เข้าช่วยเหลือชาติเหล่านั้นที่แสดงเจตนาขอความช่วยเหลือ เพื่อต่อต้านการรุกรานจากประเทศใด ๆ ที่อยู่ใต้อำนาจควบคุมของคอมมิวนิสต์ระหว่างประเทศ [การทูต]
Eisenmenger Complexไอเซนเมงเกอร์คอมเพลกซ์,โรค,ไอเซนเม็งเกอร์คอมเพลกซ์,เลือดลัดวงจรกลับจากขวาไปซ้าย [การแพทย์]
Eisenmenger Reactionเลือดไปเลี้ยงปอดน้อยลง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคม[v.] (bangkhom) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style   
ช้า ๆ [adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily   FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace   FR: lentement
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily   FR: nonchalamment
หินไนส์[n. exp.] (hin nai) EN: gneiss   
จิตวิทยาการบริการ[n. exp.] (jittawitthayā kān børikān) EN: psychology of hospitality ; psychology of tourism, hospitality and leisure   
การขาดงาน[n. exp.] (kān khāt ngān) EN: work absenteeism ; absenteeism   FR: absentéisme au travail [m]
การขาดงานเป็นอาจิณ[n. exp.] (kān khāt ngān pen ājin) EN: absenteeism   FR: absentéisme [m]
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿn yønjai) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment   
การถวาย[n.] (kān thawāi) EN: homage ; obeisance ; curtsy ; deference ; offering   FR: offrande [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EIS    AY1 Z
EISA    EY1 S AH0
EISEL    AY1 S AH0 L
EISHI    EY1 SH IY0
EISON    AY1 Z AH0 N
EISEN    AY1 S AH0 N
EISIN    AY1 S AH0 N
EISAI    AY1 S AY2
EISLER    AY1 S L ER0
EISERT    AY1 S ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Eisner    (n) ˈaɪsnər (ai1 s n @ r)
Eisenhower    (n) ˈaɪsənhauər (ai1 s @ n h au @ r)
eisteddfod    (n) ˌaɪstˈɛðvɒd (ai2 s t e1 dh v o d)
eisteddfods    (n) ˌaɪstˈɛðvɒdz (ai2 s t e1 dh v o d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃森纳赫[Āi sēn nà hè, ㄞ ㄙㄣ ㄋㄚˋ ㄏㄜˋ, / ] Eisenach (German city), #616,978 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
衛生陶器[えいせいとうき, eiseitouki] (n) สุขภัณฑ์ (ในห้องน้ำ)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
栄進[えいしん, eishin] Thai: การส่งเสริมให้เจริญก้าวหน English: promotion
栄進[えいしん, eishin] Thai: การพัฒนารุ่งเรื English: advancement

German-Thai: Longdo Dictionary
eisern(adj) ที่ทำมาจากเหล็ก เช่น ein eiserner Haken
eisig(adj) หนาวมาก, หนาวจัด , See also: S. eiskalt,
eisig(adj) ที่เย็นชาเหมือนน้ำแข็ง, ที่ไม่เป็นมิตร เช่น ein eisiger Blick สายตาที่ไม่เป็นมิตร, See also: S. unfreundlich,
eiskalt(adj) เย็นเหมือนนํ้าแข็ง
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Beispiel(n) |das, pl. Beispiele| ตัวอย่าง
Kreis(n) |der, pl. Kreise| วง, วงกลม
Preis(n) |der, pl. Preise| ราคา
Weise(n) |die, pl. Weisen| วิธีการ, เส้นทางวิธี (ไม่ใช่ทางเดิน)
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eis {n} | zu Eis gefrieren | sich auf dünnem Eis bewegen | das Eis brechenice | to freeze; to turn to ice | to skate on thin ice | to break the ice [Add to Longdo]
Eis am Stielpopsicle [Am.]; ice lolly [tm] [Br.] [Add to Longdo]
Eisbär {m}polar bear [Add to Longdo]
Eisbahn {f} | Eisbahnen {pl}ice rink; skating rink | ice rinks; skating rinks [Add to Longdo]
Eisbein {n} [cook.]knuckle of pork [Add to Longdo]
Eisberg {m} | Eisberge {pl} | (kleiner) Eisbergiceberg; berg | icebergs; bergs | growler [Add to Longdo]
Eisbeutel {m}ice bag [Add to Longdo]
Eisbewegung {f}ice run [Add to Longdo]
Eisblume {f} | Eisblumen {pl}frost work; frost pattern | frost work; frost patterns [Add to Longdo]
Eisbombe {f}ice cream bomb [Add to Longdo]
Eisbrecher {m}icebreaker [Add to Longdo]
Eischnee {m}; steifgeschlagenes Eiweißwhipped egg whites [Add to Longdo]
Eiscrusher {m}ice crusher [Add to Longdo]
Eisdecke {f} | Eisdecken {pl}sheet of ice; ice cover | sheets of ice [Add to Longdo]
Eisdiele {f}ice cream parlour [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
to不定詞[ツーふていし, tsu-futeishi] (n) {ling} (See 原形不定詞) to-infitinitive; full infinitive [Add to Longdo]
うず形式;渦形式[うずけいしき, uzukeishiki] (n) vortex design [Add to Longdo]
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
か流形素子;渦流形素子[かりゅうけいそし, karyuukeisoshi] (n) vortex device [Add to Longdo]
けい秀画家;閨秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (n) (accomplished) woman painter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format [Add to Longdo]
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation [Add to Longdo]
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
列車[れっしゃ, ressha] Eisenbahnzug, -Zug [Add to Longdo]
映写機[えいしゃき, eishaki] Projektor [Add to Longdo]
氷山[ひょうざん, hyouzan] Eisberg [Add to Longdo]
衛星[えいせい, eisei] Satellit [Add to Longdo]
衛生[えいせい, eisei] Hygiene [Add to Longdo]
製鉄[せいてつ, seitetsu] Eisenerzeugung [Add to Longdo]
詠草[えいそう, eisou] Gedichtentwurf [Add to Longdo]
鉄棒[てつぼう, tetsubou] Eisenstange, -Reck [Add to Longdo]
鉄橋[てっきょう, tekkyou] Eisenbruecke, Eisenbahnbruecke [Add to Longdo]
鉄瓶[てつびん, tetsubin] eiserner_Wasserkessel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top