ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

einsteinium

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -einsteinium-, *einsteinium*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
einsteiniumธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง,Es.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอน์สไตเนียม[N] einsteinium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 99 สัญลักษณ์ Es เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอน์สไตเนียม[n.] (aisatainīem) EN: einsteinium   FR: einsteinium [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[āi, , / ] einsteinium Es99, radioactive actinoid element, #73,612 [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, ] einsteinium Es, atomic number 99, #578,604 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einsteinium {n} [chem.]einsteinium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アインスタイニウム[, ainsutainiumu] (n) einsteinium (Es) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 einsteinium
   n 1: a radioactive transuranic element produced by bombarding
      plutonium with neutrons [syn: {einsteinium}, {Es}, {E},
      {atomic number 99}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top