ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eightieth

EY1 T IY0 AH0 TH   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eightieth-, *eightieth*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eightieth(เอ'ทิเอธ) adj.,n. ที่ 80,

English-Thai: Nontri Dictionary
eightieth(adj) ที่แปดสิบ
eightieth(n) 1 ใน 80,ส่วนที่แปดสิบ,สมาชิกลำดับที่แปดสิบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eightieth[เอ'ทิเอธ] (adj ) ที่เเปดสิบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eightiethIt was Sir Anthony's eightieth birthday concert and everybody wanted a ticket.

CMU English Pronouncing Dictionary
EIGHTIETH    EY1 T IY0 AH0 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eightieth    (n) ˈɛɪtɪəʴθ (ei1 t i@ th)
eightieths    (n) ˈɛɪtɪəʴθs (ei1 t i@ th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
第八十[dì bā shí, ㄉㄧˋ ㄅㄚ ㄕˊ, ] eightieth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eightieth
   adj 1: the ordinal number of eighty in counting order [syn:
       {eightieth}, {80th}]
   n 1: position 80 in a countable series of things

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top