ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eighth

EY1 T TH   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eighth-, *eighth*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eighth(เอธ) adj.,n. ที่ 8, See also: eightly adv. ดูeighth
heighth(ไฮธฺ) n. ดูheight

English-Thai: Nontri Dictionary
eighth(adj) ที่แปด
eighth(n) 1 ใน 8,วันที่แปด,อันดับที่แปด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was the last day of the season, bottom of the eighth, we were way ahead.มันเป็นวันสุดท้ายของฤดูกาล เรากำลังนำอยู่ช่วงท้ายเกม Field of Dreams (1989)
Now, 122, 122 and an eighth?ตอนนี้ 122, 122 และแปด? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
122 and an eighth. Terrific.122 และอันดับที่แปด ที่ยอดเยี่ยม Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Where the heck is 122 and an eighth?ที่ห่าเป็น 122 และแปด? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
That moves them up into eighth place.นั่นทำให้พวกเขาขึ้นมาอยู่อันดับ 8 Cool Runnings (1993)
The Eighth Wonder of the World.สิ่งมหัศจรรย์อันดับแปดของโลก James and the Giant Peach (1996)
It was an amazing game though. You know, bottom of the eighth, Carbo ties it up. It was 6-6.ในช่วงท้ายเกมที่ 8 Good Will Hunting (1997)
Seven and an eighth.เจ็ดเศษหนึ่งส่วนแปด Pi (1998)
Thirty-nine and an eighth.สามสิบเก้าเศษหนึ่งส่วนแปด Pi (1998)
And the eighth and final rule.แต่หลังจากนั้นไม่กี่อาทิตย์ เขาจะแกร่งเหมือนสลักขึ้นจากไม้ Fight Club (1999)
Fracture of the fifth metacarpal of the right hand... as well as multiple fractures of the sixth, seventh and eighth ribs.กระดูกมือขวาข้อที่ 5 หัก มีรอยแตกหลายแห่งบนซี่โครง ซี่ที่ 6-7-8 Unbreakable (2000)
Middle of eighth grade, you just disappeared.ตอนกลางเทอมของเกรด8 เธอหายตัวไป Terminator 3: Rise of the Machines (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eighthHis office is on the eighth floor.
eighthIn Japan, a beautiful city was built as early as the eighth century.
eighthIt's on the eighth floor.
eighthI was born in Tokyo on the eighth of January in 1950.
eighthMy home is on the eighth floor.
eighthNeptune is the eighth planet of the solar system.
eighthShe was in the eighth grade.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่เกอว[n. exp.] (maē koēw) EN: [the eighth and last of the Eight Word Ending Protocols in Thai grammar]   
เศษหนึ่งส่วนแปด[n. exp.] (sēt neung suan paēt) EN: one-eighth   FR: un huitième
สิ่งสิ่งอัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก[n. exp.] (sing atsajan andap paēt khøng løk) EN: The Eighth Wonder of the World   FR: La huitième merveille du monde
ที่แปด[adj. num.] (thī paēt) EN: eighth   FR: huitième

CMU English Pronouncing Dictionary
EIGHTH    EY1 T TH
EIGHTH    EY1 TH
EIGHTHS    EY1 T TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eighth    (n) ˈɛɪtθ (ei1 t th)
eighths    (n) ˈɛɪtθs (ei1 t th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八月[bā yuè, ㄅㄚ ㄩㄝˋ, ] eighth month; August, #7,551 [Add to Longdo]
半复赛[bàn fù sài, ㄅㄢˋ ㄈㄨˋ ㄙㄞˋ, / ] eighth finals, #427,441 [Add to Longdo]
第八[dì bā, ㄉㄧˋ ㄅㄚ, ] eighth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achtelnote {f} [mus.]eighth note [Am.]; quaver [Br.] [Add to Longdo]
Achtelpause {f} [mus.]eighth note rest [Am.]; quaver rest [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
阿鼻地獄[あびじごく, abijigoku] (n) the Avici hell, the eighth and most painful of the eight hells in Buddhism [Add to Longdo]
燕去り月;燕去月[つばめさりづき, tsubamesariduki] (n) (See 葉月) eighth lunar month [Add to Longdo]
紅染月[こうぞめづき, kouzomeduki] (n) (obsc) (See 葉月) eighth lunar month [Add to Longdo]
三革[さんかく, sankaku] (n) (1) (obsc) armor, helmet & shield (armour); (2) (See 陰陽道) kakurei, kakuun & kakumei (first, fifth and fifty-eighth years of the sexagenary cycle; times of civil unrest according to onmyou-dou) [Add to Longdo]
三十八度線[さんじゅうはちどせん, sanjuuhachidosen] (n) the Thirty-eighth Parallel; (P) [Add to Longdo]
秋風の月[あきかぜのつき, akikazenotsuki] (n) (obsc) (See 葉月) eighth lunar month [Add to Longdo]
秋風月[あきかぜづき, akikazeduki] (n) (obsc) (See 葉月) eighth lunar month [Add to Longdo]
秋涼[しゅうりょう, shuuryou] (n) (1) coolness of autumn; cool autumn wind; (2) (See 葉月) eighth lunar month [Add to Longdo]
勝ち得[かちどく, kachidoku] (n) win of a low-ranked sumo wrestler in the extra eighth bout in the tournament [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eighth
   adj 1: coming next after the seventh and just before the ninth
       in position [syn: {eighth}, {8th}]
   n 1: position eight in a countable series of things
   2: one part in eight equal parts [syn: {one-eighth}, {eighth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top