ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eightfold

EY1 T F OW2 L D   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eightfold-, *eightfold*, eightfol
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eightfold[ADJ] ซึ่งคูณด้วย 8, See also: 8 เท่า
eightfold[ADJ] ซึ่งประกอบด้วย 8 ส่วน (คน ชิ้น อัน ฯลฯ)
eightfold[ADV] เป็น 8 เท่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eightfold Pathมรรค 8 [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
EIGHTFOLD    EY1 T F OW2 L D

Japanese-English: EDICT Dictionary
八重梔子[やえくちなし;ヤエクチナシ, yaekuchinashi ; yaekuchinashi] (n) (uk) eightfold gardenia; Gardenia jasminoide [Add to Longdo]
八正道;八聖道[はっしょうどう, hasshoudou] (n) Noble Eightfold Path (of Buddhism) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eightfold
      adj 1: having eight units or components [syn: {octuple},
             {eightfold}, {eight-fold}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top