ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eighteenth

EY0 T IY1 N TH   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eighteenth-, *eighteenth*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eighteenth(เอท'ทีนธฺ) adj.,n. ที่ 18

English-Thai: Nontri Dictionary
eighteenth(adj) ที่สิบแปด
eighteenth(n) 1 ใน 18,ส่วนที่สิบแปด,ลำดับที่สิบแปด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eighteenth[เอท'ทีนธฺ] (adj ) ที่สิบเเปด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eighteenth floor. Albert, we owe you an apology.- อัลเบิร์ต เราต้องขอโทษคุณ I Heart Huckabees (2004)
Eighteenth floor.ชั้น 18 Big Momma's House 2 (2006)
And all before your eighteenth birthday. Now sit down.มันสิ้นสุดลงก่อนครบ วันเกิดสิบแปดปีของคุณ นั่งลง The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
- The eighteenth.- สิบแปด Episode #1.2 (2010)
Eighteenth...สิบแปด... Episode #1.2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eighteenthFashion in the eighteenth century emphasized the bosom.
eighteenthIn the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.
eighteenthWe're going to the party in eighteenth century costumes.

CMU English Pronouncing Dictionary
EIGHTEENTH    EY0 T IY1 N TH
EIGHTEENTH    EY1 T IY0 N TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eighteenth    (n) ˌɛɪtˈiːnθ (ei2 t ii1 n th)
eighteenths    (n) ˌɛɪtˈiːnθs (ei2 t ii1 n th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辛巳[xīn sì, ㄒㄧㄣ ㄙˋ, ] eighteenth year H6 of the 60 year cycle, e.g. 2001 or 2061, #59,138 [Add to Longdo]
第十八[dì shí bā, ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄅㄚ, ] eighteenth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
十八番(P);御箱[じゅうはちばん(十八番)(P);おはこ, juuhachiban ( juuhachiban )(P); ohako] (n) (1) (じゅうはちばん only) No. 18; eighteenth; (2) (じゅうはちばん only) (abbr) (See 歌舞伎十八番) repertoire of 18 kabuki plays; (3) one's favourite stunt (favorite); one's specialty; (P) [Add to Longdo]
辛巳[かのとみ;しんし, kanotomi ; shinshi] (n) (See 干支) eighteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eighteenth
   adj 1: coming next after the seventeenth in position [syn:
       {eighteenth}, {18th}]
   n 1: position 18 in a countable series of things

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top