ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eighteen

EY0 T IY1 N   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eighteen-, *eighteen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eighteen[N] จำนวนสิบแปด, See also: เลขสิบแปด, สิบแปด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eighteen(เอท'ทีน) n.,adj. 18
eighteenth(เอท'ทีนธฺ) adj.,n. ที่ 18

English-Thai: Nontri Dictionary
eighteen(adj) สิบแปด
eighteenth(adj) ที่สิบแปด
eighteenth(n) 1 ใน 18,ส่วนที่สิบแปด,ลำดับที่สิบแปด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eighteen[เอท'ทีน] (adj ) สิบเเปด
eighteence[เอท'ทีนซฺ] (adv ) สิบเเปดครั้ง
eighteenth[เอท'ทีนธฺ] (adj ) ที่สิบเเปด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nine and nine is eighteen9 + 9 = 18 The Blues Brothers (1980)
Lady, I've been coming down here for eighteen months. Eighteen months and I have not missed a night.ผมมาที่นี่ 18 เดือนแล้วนะ มาทุกคืนเลย Punchline (1988)
She was eighteen. 18 to 20, sir. - How do you know that?- How old was she? Casualties of War (1989)
Eighteen dawns, seventeen sunsets, and yet Commander Hunt had still not had his breakfast.ผ่านไป 18 เช้า และ 17 ค่ำคืน คอมมานเดอร์ฮันท์ก็ยังไม่เคยได้แตะอาหารเช้า The Cement Garden (1993)
- How old are you? - Eighteen.- เธออายุเท่าไหร่ Léon: The Professional (1994)
- Eighteen?- 18 เหรอ Léon: The Professional (1994)
In related news, there were eighteen other stores...ข่าวต่อไปนะคะ ร้านต่างๆกว่าสิบแปดร้านย่ายชานเมือง... In the Mouth of Madness (1994)
We've already sold the film rights to his new book... as well as publication rights in eighteen languages...เรากำลังขายลิขสิทธิ์หนังสือเล่มใหม่ของเขา ให้กับบริษัทภาพยนตร์ อีกทั้งลิขสิทธิ์ในการแปลอีกสิบแปดภาษา In the Mouth of Madness (1994)
I've been translated into eighteen languages.แถมยังแปลเป็นภาษาอื่นกว่า 18 ภาษา In the Mouth of Madness (1994)
Well, she's only eighteen, and he's only twenty, so I--ดีเธอเป็นเพียงสิบแปดและเขาเป็นเพียงยี่สิบดังนั้น I-- The Birdcage (1996)
Eighteen. I just do these gigs as a cover.18 ครับ ผมทำงานพวกนี้บังหน้า American Beauty (1999)
I have a masters in Russian literature... a Ph. D in biochemistry... and for the last eighteen months...ผมมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องวรรณกรรมรัสเซีย และป.เอกสาขาชีวเคมี และ 19 เดือนที่ผ่านมา Legally Blonde (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eighteenAnyone over eighteen years of age counts as an adult.
eighteenFashion in the eighteenth century emphasized the bosom.
eighteenHe dissociated himself from the firm he had worked for for eighteen years.
eighteenHe is not more than eighteen.
eighteenHe said that he would be eighteen next birthday.
eighteenI am eighteen years old.
eighteenIf he could pass for eighteen years old, he'd join the army.
eighteenI had lived in Osaka for eighteen years when I moved to Tokyo.
eighteenI learned to drive a car when I was eighteen and got a driver's license.
eighteenIn the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.
eighteenIn the U.S., most people can vote when they reach eighteen years of age.
eighteenI took to drinking when I was eighteen.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิบแปด[num.] (sip-paēt) EN: eighteen ; 18   FR: dix-huit ; 18
๑๘ (สิบแปด)[num.] (sip-paēt) EN: 18 (eighteen)   FR: 18 (dix-huit)

CMU English Pronouncing Dictionary
EIGHTEEN    EY0 T IY1 N
EIGHTEEN    EY1 T IY0 N
EIGHTEENS    EY0 T IY1 N Z
EIGHTEEN'S    EY0 T IY1 N Z
EIGHTEENTH    EY0 T IY1 N TH
EIGHTEENTH    EY1 T IY0 N TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eighteen    (n) ˌɛɪtˈiːn (ei2 t ii1 n)
eighteens    (n) ˌɛɪtˈiːnz (ei2 t ii1 n z)
eighteenth    (n) ˌɛɪtˈiːnθ (ei2 t ii1 n th)
eighteenths    (n) ˌɛɪtˈiːnθs (ei2 t ii1 n th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辛巳[xīn sì, ㄒㄧㄣ ㄙˋ, ] eighteenth year H6 of the 60 year cycle, e.g. 2001 or 2061, #59,138 [Add to Longdo]
十八[shí bā, ㄕˊ ㄅㄚ, ] eighteen; 18 [Add to Longdo]
第十八[dì shí bā, ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄅㄚ, ] eighteenth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1斗缶;一斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
エイティーン[, eitei-n] (n) eighteen [Add to Longdo]
関東十八檀林[かんとうじゅうはちだんりん, kantoujuuhachidanrin] (n) (See 浄土宗,関東) eighteen centers of Buddhist learning (of the Pure Land sect in the Kanto region) [Add to Longdo]
居待ち[いまち, imachi] (n) sitting while waiting; (according to the lunar calendar) an eighteen-day-old moon [Add to Longdo]
十八[じゅうはち, juuhachi] (n) 18; eighteen; (P) [Add to Longdo]
十八檀林[じゅうはちだんりん, juuhachidanrin] (n) (See 浄土宗,関東) eighteen centers of Buddhist learning (of the Pure Land sect in the Kanto region) [Add to Longdo]
十八番(P);御箱[じゅうはちばん(十八番)(P);おはこ, juuhachiban ( juuhachiban )(P); ohako] (n) (1) (じゅうはちばん only) No. 18; eighteenth; (2) (じゅうはちばん only) (abbr) (See 歌舞伎十八番) repertoire of 18 kabuki plays; (3) one's favourite stunt (favorite); one's specialty; (P) [Add to Longdo]
十八羅漢[じゅうはちらかん, juuhachirakan] (n) {Buddh} the eighteen arhats [Add to Longdo]
辛巳[かのとみ;しんし, kanotomi ; shinshi] (n) (See 干支) eighteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
二九[にく, niku] (n) (arch) eighteen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eighteen
   adj 1: being one more than seventeen [syn: {eighteen}, {18},
       {xviii}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of seventeen and one
      [syn: {eighteen}, {18}, {XVIII}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top