ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eidos

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eidos-, *eidos*, eido
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eidosn. รูปแบบ,ความคิด,องค์ประกอบที่สำคัญ -pl. eide
kaleidoscope(คะไล'ดะสโคพ) n. กล้องภาพลวงตาที่เกิดจากการสะท้อนภาพของแผ่นกระจกหลายแผ่นประกบกันในกล้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
kaleidoscope(n) ภาพลานตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้ำมอง[n.] (thammøng) EN: peep show ; picture peep-show ; kaleidoscope   

Japanese-English: EDICT Dictionary
エイドス[, eidosu] (n) (1) form (in Aristotelian philosophy) (gre [Add to Longdo]
カレイドスコープ;カレードスコープ[, kareidosuko-pu ; kare-dosuko-pu] (n) kaleidoscope [Add to Longdo]
ゴマアイゴ;オレンジスポッティド・スパインフット;オレンジスポッティドスパインフット[, gomaaigo ; orenjisupotteido . supainfutto ; orenjisupotteidosupainfutto] (n) goldlined spinefoot (Siganus guttatus, species of Eastern Indian Ocean and Western Pacific rabbitfish); orange-spotted spinefoot [Add to Longdo]
サンゴアイゴ;ブルースポッティド・スパインフト;ブルースポッティドスパインフト[, sangoaigo ; buru-supotteido . supainfuto ; buru-supotteidosupainfuto] (n) blue-spotted spinefoot (Siganus corallinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); coral rabbitfish; orange spinefoot [Add to Longdo]
シモフリアイゴ;ホワイトスポッティド・スパインフット;ホワイトスポッティドスパインフット[, shimofuriaigo ; howaitosupotteido . supainfutto ; howaitosupotteidosupainfutto] (n) white-spotted spinefoot (Siganus canaliculatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish) [Add to Longdo]
ブチアイゴ;ゴールドスポッティド・スパインフット;ゴールドスポッティドスパインフット[, buchiaigo ; go-rudosupotteido . supainfutto ; go-rudosupotteidosupainfutto] (n) goldspotted spinefoot (Siganus punctatus, species of Western Pacific rabbitfish); gold-spotted rabbitfish [Add to Longdo]
ブルースポッティドサージャント[, buru-supotteidosa-janto] (n) pearly sergeant (Abudefduf margariteus) [Add to Longdo]
百色眼鏡[ひゃくいろめがね, hyakuiromegane] (n) kaleidoscope [Add to Longdo]
万華鏡[まんげきょう;ばんかきょう, mangekyou ; bankakyou] (n) kaleidoscope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eidos
      n 1: (anthropology) the distinctive expression of the cognitive
           or intellectual character of a culture or a social group

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top