ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eidetic

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eidetic-, *eidetic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eidetic[ADJ] ซึ่งสามารถจดจำได้อย่างแม่นยำ (ทางจิตวิทยา), See also: ซึ่งถอดแบบมาได้เหมือนจริงมาก, Syn. visualizing
eidetic[ADJ] ซึ่งเหมือนจริงมาก, Syn. vivid, graphic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eidetic(ไอเดท'ทิค) adj. เหมือนของจริงมาก,เกี่ยวกับธรรมชาต'ของรูปแบบที่บริสุทธิ์หรือ ส่วนสำคัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't believe that intelligence can be accurately quantified-- but I do have an I.Q. of 187 and an eidetic memory and can read 20,000 words per minute.ผมไม่คิดว่าความฉลาด จะสามารถบอกเป็นตัวเลขที่แม่นยำได้ แต่ผมมีไอคิว 187 และความทรงจำอันแม่นยำ และสามารถอ่านได้ 20,000 คำต่อนาที Extreme Aggressor (2005)
You have eidetic memory?คุณถอดลำดับ ได้ไหม? The Da Vinci Code (2006)
Well, I have a bit of, I guess you'd call it an eidetic tonal memory.ฉันมีความสามารถแบบนั้นนิดหน่อย ฉันว่าคุณเรียกมันว่าหน่วยความจำแบบเสมือนของจริง Ghosts (2008)
You have an eidetic memory.เพราะคุณคงจำได้แน่ๆ Catching Out (2008)
I have an eidetic memory, as I've told you many times.ฉันมีความจำแม่นเหมือนจริงต่างหาก บอกตั้งไม่รู้กี่หนแล้ว The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Wesley Crusher had an eidetic memory just like me.รู้ไหม เวสลีย์ ครัชเชอร์ มีความจำแม่นเหมือนจริงมากแบบฉัน The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Penny, I have an eidetic memory.เพนนี่ \ ฉันความจำดีนะ The Excelsior Acquisition (2010)
Savants are referred to me from all over the country, and any number of them have eidetic skills..คนคงแก่เรียนถูกส่งต่อมาให้ผม จากทั่วทั้งประเทศ และจำนวนหนึ่งของพวกเขามีทักษะ จดจำได้อย่างแม่นยำ The Garden of Forking Paths (2010)
He used you for your eidetic memories like human recorders.เขาใช้คุณ จากความสามารถพิเศษ ในการจดจำรายละเอียด เหมือนมนุษย์เครื่องบันทึกเสียง Goodbye Yellow Brick Road (2010)
I have an eidetic memory.ความจำผมดีน่ะ What Happens at Home... (2010)
Of course I do, I have an eidetic memory.จำได้สิ ความจำฉันเป็นเลิศอยู่แล้ว The Prestidigitation Approximation (2011)
Yes, but you have an eidetic memory.ก็ใช่ แต่คุณมีความจำที่ดีพอที่จะจำได้ทุกอย่างนิ Game Change (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
直観像[ちょっかんぞう, chokkanzou] (n) eidetic imagery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eidetic
      adj 1: of visual imagery of almost photographic accuracy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top