ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eia

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eia-, *eia*
Possible hiragana form: えいあ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eiaabbr. enzyme immunoassay
onomatopoeia(ออนนะแมท'ทะพี'อะ) n. การสร้างคำ,การประกอบเป็นคำ,การเลียนเสียงในการใช้สำนวน,ศัพท์ที่เหมือนเสียง, See also: onomatopoetic,onomatopotic adj.
pharmacopeia(ฟาร์มะโคเพีย') n. เภสัชตำรับ, See also: pharmacopoeial adj. pharmacopoeic adj. pharmacopoeist n.
pharmacopoeia(ฟาร์มะโคเพีย') n. เภสัชตำรับ, See also: pharmacopoeial adj. pharmacopoeic adj. pharmacopoeist n.
plebeian(พลีบี'เอิน) n.,adj. สามัญชน., See also: plebeianism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
plebeian(adj) เกี่ยวกับสามัญชน
plebeian(n) สามัญชน,คนธรรมดาสามัญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
EIA อีไอเอ
ดู Environmental Impact Assessment [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวลูกไก่[n. prop.] (dāo Lūkkai) EN: Pleiades ; Seven Sisters   FR: Pléiades [fpl]
แจะ [interj.] (jae) EN: onomatopoeia from the sound of chewing   
หม่อมห้าม[n.] (mǿmhām) EN: king's plebeian concubine ; royal minor wife ; royal concubine   
รสนิยมต่ำ[v. exp.] (rotniyom tam) EN: have low taste ; have poor taste ; be plebeian   
ตำรายา[n. exp.] (tamrā yā) EN: pharmacopoeia   FR: pharmacopée [f]
ยาตำราหลวง[n. exp.] (yā tamrā lūang) EN: drugs listed in the pharmacopoeia   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eiaustoß {m}ovulation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
VTR[ブイティーアール;ブイティアール(ik), buitei-a-ru ; buiteia-ru (ik)] (n) (See ビデオテープレコーダー) videotape recorder; VTR [Add to Longdo]
アイデア(P);アイディア(P);アィディア[, aidea (P); aideia (P); aideia] (n) idea; (P) [Add to Longdo]
アイディアマン;アイデアマン[, aideiaman ; aideaman] (n) idea man; ideas man; person of ideas [Add to Longdo]
アイディアリスト;アイディリスト(ik)[, aideiarisuto ; aideirisuto (ik)] (n) idealist [Add to Longdo]
アイディアリズム[, aideiarizumu] (n) idealism [Add to Longdo]
アイディアル;アイデアル[, aideiaru ; aidearu] (adj-na) ideal [Add to Longdo]
アイディア商品[アイディアしょうひん, aideia shouhin] (n) novelty (wasei [Add to Longdo]
アエクィデンスディアデマ[, aekuidensudeiadema] (n) Aequidens diadema (species of South American freshwater cichlid) [Add to Longdo]
アコーディオン(P);アコーデオン;アコーディアン[, ako-deion (P); ako-deon ; ako-deian] (n) accordion; (P) [Add to Longdo]
アパテイア[, apateia] (n) apatheia (gre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンディアン[えんでいあん, endeian] -endian [Add to Longdo]
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing [Add to Longdo]
コンソーティアム[こんそーていあむ, konso-teiamu] consortium [Add to Longdo]
ハイパメディア[はいぱめでいあ, haipamedeia] hypermedia [Add to Longdo]
ハイパメディア応用[ハイパメディアおうよう, haipamedeia ouyou] hypermedia application [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
ハイパメディア文書[ハイパメディアぶんしょ, haipamedeia bunsho] hypermedia document [Add to Longdo]
ビッグエンディアン式[ビッグエンディアンしき, bigguendeian shiki] big endian [Add to Longdo]
ページレイアウトプログラム[ぺーじれいあうとぷろぐらむ, pe-jireiautopuroguramu] page layout program [Add to Longdo]
ペンティアム[ぺんていあむ, penteiamu] Pentium (computer chip) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top