ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egyptology

IY2 JH AH0 P T AA1 L AH0 JH IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egyptology-, *egyptology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Egyptology[N] วิชาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวัตถุโบราณของอียิปต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egyptologyn. อิยิปต์วิทยา -Egyptolgical adj. -Egyptologist n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was on display in the Egyptology Department.I was on display in the Egyptology Department. Night at the Museum (2006)
PhD in Egyptology... promising academic career, veteran of archaeological digs all over the Middle East.วิชาปรัชญา เชี่ยวชาญทางวิชาการ ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านโบราณคดี ทุกแห่งในตอนกลางของตะวันออก Episode #3.1 (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
EGYPTOLOGY    IY2 JH AH0 P T AA1 L AH0 JH IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
エジプト学[エジプトがく, ejiputo gaku] (n) Egyptology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Egyptology
      n 1: archeology of ancient Egyptian artifacts

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top