ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egyptian

IH0 JH IH1 P SH AH0 N   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egyptian-, *egyptian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Egyptian[N] ชาวอียิปต์
Egyptian[N] ภาษาถิ่นอารบิกที่ใช้พูดในประเทศอียิปต์
Egyptian[N] ภาษาอียิปต์โบราณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egyptian(อีจิพ'เชิน) adj. เกี่ยวกับประเทศหรือภาษาอียิปต์ -n. ชาวอียิปต์,ภาษาอียิปต์
anglo- egyptian sudanชื่อเดิมของซูดาน

English-Thai: Nontri Dictionary
Egyptian(adj) เกี่ยวกับประเทศอียิปต์,เกี่ยวกับชาติไอยคุปต์,เกี่ยวกับภาษาอียิปต์
Egyptian(n) ชาวอียิปต์,ชาวไอยคุปต์,ภาษาอียิปต์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Egyptian languageภาษาอียิปต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An Egyptian Pharaoh, Shishak, invaded Jerusalem about 980 BC, and may have taken the Ark to the city of Tanis and hidden it in a secret chamber called the Well of Souls.ฟาโรห์แห่งอียิปต์, ซิซา, รุกรานเยซูซาเล็ม ประมาณปี 980 ก่อนคริสต์ศักราช, และอาจจะนำเอาหีบ ไปที่เมืองทานิส และซ่อนมันเอาไว้ในแชมเบอร์ลึกลับ เรียกว่า กำแพงแห่งวิญญาณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Mr. Sculli, I left my Egyptian archeology book inside.คุณ สโคลลี่ ผมลืมหนังสือ สถาปัตยกรรมอิยิปห์ไว้ที่นี่ครับ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The Egyptians built pyramids.ชาวอียิปต์สร้างปิรามิด The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
You're going to the cemetery with your toothbrush. How Egyptian.คุณกำลังจะไปป่าช้ากับแปรงสีฟันของคุณ วิธีอียิปต์ The Birdcage (1996)
The Egyptians drew on walls.ชาวอียิปต์วาดรูปบนผนัง Unbreakable (2000)
What they all agree on is that the smooth side is definitively Egyptian.แต่ทั้งหมดเห็นพ้องกัน ด้านเรียบนั่นเป็นของชาวอิยิปต์แน่นอน AVP: Alien vs. Predator (2004)
- I recognise the Egyptian...ฉันจำภาษาอียิปได้... AVP: Alien vs. Predator (2004)
Like the Aztecs and the Egyptians.เหมือนแอสเทคและอิยิป AVP: Alien vs. Predator (2004)
My ancestors have lied that they were Egyptian fortune tellers in the first place.บรรพบุรุษของชั้นเป็นนักทำนายชาวอียิปต์น่ะ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Christian, Egyptian..คริสเตียน พีระมิด The Da Vinci Code (2006)
I've been researching it-- - Egyptian hieroglyphic.ฉันทำการค้นคว้ามา มันเป็นภาษาอียิปต์โบราณ No Such Thing as Vampires (2007)
The ancient Greeks and Egyptians and early Christians and Jews and Polynesians and lots of Native Americans.ตำนานกรีกกับอียิปต์โบราณ แล้วก็คริสต์กับยิวต์ กับชาวโพลีนีเซียน แล้วก็ชนพื้นเมืองอเมริกัน Teeth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
egyptianAnthony was esteemed by the Egyptians.
egyptianCats were domesticated by the Egyptians.
egyptianWhat were the balls made of? Thousands of years ago, the Egyptians made balls out of soft leather or cloth.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กกอียิปต์ [n. exp.] (kok Īyip) EN: Egyptian paper plant ; Papyrus ; Egyptian papyrus ; Egyptian paper reed   

CMU English Pronouncing Dictionary
EGYPTIAN    IH0 JH IH1 P SH AH0 N
EGYPTIANS    IH0 JH IH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Egyptian    (n) ˈɪʤˈɪpʃən (i1 jh i1 p sh @ n)
Egyptians    (n) ˈɪʤˈɪpʃənz (i1 jh i1 p sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nilgans {f} [ornith.]Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) [Add to Longdo]
Pharaonenziegenmelker {m} [ornith.]Egyptian Nightjar (Caprimulgus aegyptius) [Add to Longdo]
Schmutzgeier {m} [ornith.]Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) [Add to Longdo]
Pharaonenenachtschwalbe {f} [ornith.]Egyptian Nightjar [Add to Longdo]
Krokodilwächter {m} [ornith.]Egyptian Plover [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスプ[, asupu] (n) (See エジプトコブラ) Egyptian cobra; asp (Naja haje) [Add to Longdo]
アマルナ時代[アマルナじだい, amaruna jidai] (n) Amarna period (of Egyptian history) [Add to Longdo]
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets) [Add to Longdo]
エジプトコブラ[, ejiputokobura] (n) Egyptian cobra (from Egypt cobra); asp (Naja haje) [Add to Longdo]
エジプトトルコ戦争[エジプトトルコせんそう, ejiputotoruko sensou] (n) Turko-Egyptian Wars (1831-1833; 1839-1840) [Add to Longdo]
エジプト語[エジプトご, ejiputo go] (n) Egyptian (language) [Add to Longdo]
エジプト人[エジプトじん, ejiputo jin] (n) Egyptian (person) [Add to Longdo]
エジプト文字[エジプトもじ, ejiputo moji] (n) Egyptian script (i.e. hieroglyphs, hieratic, and demotic) [Add to Longdo]
エジプト文明[エジプトぶんめい, ejiputo bunmei] (n) Egyptian civilization [Add to Longdo]
カノポス壺;カノプス壺;カノープス壺[カノポスつぼ(カノポス壺);カノプスつぼ(カノプス壺);カノープスつぼ(カノープス壺), kanoposu tsubo ( kanoposu tsubo ); kanopusu tsubo ( kanopusu tsubo ); kano-pusu tsu] (n) Canopic jar; Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Egyptian
   adj 1: of or relating to or characteristic of Egypt or its
       people or their language
   n 1: a native or inhabitant of Egypt
   2: the ancient and now extinct language of Egypt under the
     Pharaohs; written records date back to 3000 BC

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top