ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egypt

IY1 JH AH0 P T   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egypt-, *egypt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Egypt[N] ประเทศอียิปต์
Egypt[N] อียิปต์
Egyptian[N] ชาวอียิปต์
Egyptian[N] ภาษาถิ่นอารบิกที่ใช้พูดในประเทศอียิปต์
Egyptian[N] ภาษาอียิปต์โบราณ
Egyptology[N] วิชาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวัตถุโบราณของอียิปต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egypt(อีจิพทฺ) n. ประเทศอียิปต์
egyptian(อีจิพ'เชิน) adj. เกี่ยวกับประเทศหรือภาษาอียิปต์ -n. ชาวอียิปต์,ภาษาอียิปต์
egyptologyn. อิยิปต์วิทยา -Egyptolgical adj. -Egyptologist n.
aedes egypti(เออี' ดิซอีจีพ' ไท) ยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เหลือง (yellow fever)
anglo- egyptian sudanชื่อเดิมของซูดาน

English-Thai: Nontri Dictionary
Egyptian(adj) เกี่ยวกับประเทศอียิปต์,เกี่ยวกับชาติไอยคุปต์,เกี่ยวกับภาษาอียิปต์
Egyptian(n) ชาวอียิปต์,ชาวไอยคุปต์,ภาษาอียิปต์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Egyptอียิปต์ [TU Subject Heading]
Egypt in the Bibleอียิปต์ในไบเบิล [TU Subject Heading]
Egyptian languageภาษาอียิปต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I put a brave face on it and we were soon sent to Egypt, it seemed at the time, where I volunteered myself.แต่ฉันใส่ใบหน้ากล้าหาญกับ มัน และเราได้ส่งเร็ว ๆ นี้ใน ต่างประเทศไปยังประเทศอียิปต์ มันดูเหมือนในเวลานั้น How I Won the War (1967)
An Egyptian Pharaoh, Shishak, invaded Jerusalem about 980 BC, and may have taken the Ark to the city of Tanis and hidden it in a secret chamber called the Well of Souls.ฟาโรห์แห่งอียิปต์, ซิซา, รุกรานเยซูซาเล็ม ประมาณปี 980 ก่อนคริสต์ศักราช, และอาจจะนำเอาหีบ ไปที่เมืองทานิส และซ่อนมันเอาไว้ในแชมเบอร์ลึกลับ เรียกว่า กำแพงแห่งวิญญาณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
About a year after the Pharaoh returned to Egypt, the city of Tanis was consumed by the desert in a year-long sandstorm.ประมาณ 1 ปี หลังจากที่ฟาโรห์ กลับไปที่อียิปต์ เมืองทานิส ได้สูญูหายไปในทะเลทราย ด้วยพายุทะเลทรายนาน 1 ปี. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You're the best digger in Egypt.คุณเป็นนักขุดที่ดีที่สุดใน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
See, I was born in 2514 B.C. in Edfu, Egypt.ฉันเกิดเมื่อ 2514 ปีก่อนคริสต์กาลที่เอ็ดฟู ประเทศอียิปต์ Mannequin (1987)
Mr. Sculli, I left my Egyptian archeology book inside.คุณ สโคลลี่ ผมลืมหนังสือ สถาปัตยกรรมอิยิปห์ไว้ที่นี่ครับ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The Egyptians built pyramids.ชาวอียิปต์สร้างปิรามิด The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
You're going to the cemetery with your toothbrush. How Egyptian.คุณกำลังจะไปป่าช้ากับแปรงสีฟันของคุณ วิธีอียิปต์ The Birdcage (1996)
The Egyptians drew on walls.ชาวอียิปต์วาดรูปบนผนัง Unbreakable (2000)
Seated Scribe. Egypt. 2,400 B.C."อารักษ์นั่ง" อียิปต์ 2,400 ปีก่อนคริสตกาล Mona Lisa Smile (2003)
Peasant Couple Plowing. Sixteenth century B.C. Egypt."ผัวเมียชนบทไถนา" 1,600 ปีก่อนคริสตกาล อียิปต์ Mona Lisa Smile (2003)
What they all agree on is that the smooth side is definitively Egyptian.แต่ทั้งหมดเห็นพ้องกัน ด้านเรียบนั่นเป็นของชาวอิยิปต์แน่นอน AVP: Alien vs. Predator (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
egyptAnthony was esteemed by the Egyptians.
egyptCats were domesticated by the Egyptians.
egyptIn these statistics Egypt is classed as an African nation.
egyptIt is Egypt that he wants to visit.
egyptIt is fact that he wants to visit Egypt.
egyptI wish to visit Egypt some day.
egyptMany Europeans visit Egypt every year.
egyptThey have less rain in Egypt than in Japan.
egyptWe associate Egypt with the Nile.
egyptWhat do they live on in Egypt?
egyptWhat language do they speak in Egypt?
egyptWhat were the balls made of? Thousands of years ago, the Egyptians made balls out of soft leather or cloth.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อียิปต์[n. prop.] (Īyip) EN: Egypt   FR: Égypte [f]
อียิปต์โบราณ[n. prop.] (Īyip bōrān) FR: Ancienne Égypte [f]
อียิปต์ภาคเหนือ[n. prop.] (Īyip phāk Neūa) EN: Lower Egypt   FR: Basse-Égypte [f]
การหนีไปประเทศอียิปต์[n. exp.] (kān nīpai Prathēt Īyip) FR: La fuite en Égypte [f]
กกอียิปต์ [n. exp.] (kok Īyip) EN: Egyptian paper plant ; Papyrus ; Egyptian papyrus ; Egyptian paper reed   
นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย[n. exp.] (nok phong yai phan Indīa) EN: Clamorous Reed Warbler   FR: Rousserolle stentor [f] ; Rousserolle babillarde [f] ; Rousserolle d’Égypte [f] ; Rousserolle orientale [f] ; Rousserolle turdoïde d’Égypte [f]
ประเทศอียิปต์[n. prop.] (Prathēt Īyip) EN: Egypt   FR: Égypte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EGYPT    IY1 JH AH0 P T
EGYPT'S    IY1 JH AH0 P T S
EGYPTAIR    IY1 JH AH0 P T EH2 R
EGYPTIAN    IH0 JH IH1 P SH AH0 N
EGYPTIANS    IH0 JH IH1 P SH AH0 N Z
EGYPTOLOGY    IY2 JH AH0 P T AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Egypt    (n) ˈiːʤɪpt (ii1 jh i p t)
Egyptian    (n) ˈɪʤˈɪpʃən (i1 jh i1 p sh @ n)
Egyptians    (n) ˈɪʤˈɪpʃənz (i1 jh i1 p sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃及[Āi jí, ㄞ ㄐㄧˊ, ] Egypt, #5,869 [Add to Longdo]
埃叙[Āi Xù, ㄞ ㄒㄩˋ, / ] Egypt-Syria, #866,744 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ägypten [geogr.]Egypt (eg) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスプ[, asupu] (n) (See エジプトコブラ) Egyptian cobra; asp (Naja haje) [Add to Longdo]
アマルナ時代[アマルナじだい, amaruna jidai] (n) Amarna period (of Egyptian history) [Add to Longdo]
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets) [Add to Longdo]
エジプトコブラ[, ejiputokobura] (n) Egyptian cobra (from Egypt cobra); asp (Naja haje) [Add to Longdo]
エジプトトルコ戦争[エジプトトルコせんそう, ejiputotoruko sensou] (n) Turko-Egyptian Wars (1831-1833; 1839-1840) [Add to Longdo]
エジプト学[エジプトがく, ejiputo gaku] (n) Egyptology [Add to Longdo]
エジプト語[エジプトご, ejiputo go] (n) Egyptian (language) [Add to Longdo]
エジプト人[エジプトじん, ejiputo jin] (n) Egyptian (person) [Add to Longdo]
エジプト文字[エジプトもじ, ejiputo moji] (n) Egyptian script (i.e. hieroglyphs, hieratic, and demotic) [Add to Longdo]
エジプト文明[エジプトぶんめい, ejiputo bunmei] (n) Egyptian civilization [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Egypt
   n 1: a republic in northeastern Africa known as the United Arab
      Republic until 1971; site of an ancient civilization that
      flourished from 2600 to 30 BC [syn: {Egypt}, {Arab Republic
      of Egypt}, {United Arab Republic}]
   2: an ancient empire to the west of Israel; centered on the Nile
     River and ruled by a Pharaoh; figured in many events
     described in the Old Testament [syn: {Egyptian Empire},
     {Egypt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top