ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egret

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egret-, *egret*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
egret[N] นกกระยางชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egret(อี'เกรท,เอก'กริท) n. นกกระยาง,ขนนกกระยาง
allegretto(แอลลิเกรท' โท) adj., n. (pl. -tos) ซึ่งมีจังหวะเบาและค่อนข้างเร็ว (ดนตรี) , - n. จังหวะที่เบาและค่อนข้างเร็ว
regret(รีเกรท') vt. เสียใจ,โทมนัส,สลดใจ,n. ความเสียใจ,ความรู้สึกเสียใจ,ความโทมนัส,ความสลดใจ, See also: regrets n. การปฏิเสธการเชิญอย่างสุภาพ regretable adj. regrettable adj. regretter n. regrettingly adv., Syn. dep
regretful(รีเกรท'ฟูล) adj. เสียใจ,โทมนัส,เศร้าใจ, See also: fulness n., Syn. remorseful,sorrowful

English-Thai: Nontri Dictionary
egret(n) นกกระยาง
regret(n) ความโทมนัส,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
regret(vi) โทมนัส,เสียใจ,เศร้าโศก,สลดใจ
regretful(adj) น่าเศร้า,น่าเสียใจ,โทมนัส

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาง[N] egret, Syn. กระยาง, นกยาง, Example: นกกระยางจำนวนมากกำลังหาอาหารอยู่ในบึงน้ำ, Thai definition: ชื่อนกในวงศ์ Ardeidae ปากแหลม ขายาว ตัวสีขาว บางชนิดตัวสีดำ น้ำตาล เขียว ชอบหากินตามชายน้ำและทุ่งนา กินปลา แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก มีหลายชนิด
กระยาง[N] heron, See also: egret, Syn. ยาง, นกยาง, นกกระยาง, Example: นกกระยางจิกปลากินอยู่ในนา, Count unit: ตัว
นกกระยาง[N] egret, See also: bittern, Syn. นกยาง, Count unit: ตัว, Thai definition: นกในวงศ์ Ardeidae ปากแหลม ขายาว ตัวสีขาว บางชนิดตัวสีดำ น้ำตาล เขียว ชอบหากินตามชายน้ำและทุ่งนา กินปลา แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก
นกยาง[N] egret, See also: bittern, egret, Syn. นกกระยาง, Example: นกยางเป็นสัตว์ที่มีขนขาวงามมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: นกในวงศ์ Ardeidae ปากแหลม ขายาว ตัวสีขาว บางชนิดตัวสีดำ น้ำตาล เขียว ชอบหากินตามชายน้ำและทุ่งนา กินปลา แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR: déplorer ; regretter
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly   FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
คำขอโทษ[n. exp.] (khamkhøthōt) EN: excuse ; pardon ; apology   FR: excuse [f] ; regret [m] ; pardon [m]
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets
ความเสียดาย[n.] (khwām sīadāi) EN: regret ; remorse ; sorrow   
ความเสียใจ[n.] (khwām sīajai) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness   FR: tristesse [f] ; regret [m] ; déception [f] ; condoléances [fpl]
ไม่พอที่[v. exp.] (mai phø thī) EN: it is to be regretted ; it is regrettable   FR: il est regrettable
น่าเสียดาย[adj.] (nāsīadāi) EN: unfortunate ; unlucky ; unfavorable ; regrettable   FR: regrettable ; déplorable
นกยางจีน[n. exp.] (nok yāng Jīn) EN: Chinese Egret   FR: Aigrette de Chine [f] ; Aigrette de Swinhoe [f]
นกยางควาย[n. exp.] (nok yāng khwāi) EN: Cattle Egret   FR: Héron garde-boeufs [m] ; Héron gardebœufs [m] ; Gardebœuf aigrette [f] ; Garde-bœufs ibis [m] ; Garde-bœuf Vérany [m] ; Héron vérany [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egret    (n) ˈiːgrɛt (ii1 g r e t)
egrets    (n) ˈiːgrɛts (ii1 g r e t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白鹭[bái lù, ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ, ] egret, #26,541 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reiherfeder {f} | Reiherfedern {pl}egret | egrets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
むざむざ[, muzamuza] (adv) helplessly; easily; without resistance; without regret [Add to Longdo]
やっちまう[, yacchimau] (exp,v5u) (from 遣って + しまう) to do something one regrets [Add to Longdo]
アレグレット[, areguretto] (n) allegretto (ita [Add to Longdo]
リグレット[, riguretto] (n) regret [Add to Longdo]
哀悼[あいとう, aitou] (n,vs,adj-no) condolence; regret; tribute; sorrow; sympathy; lament; (P) [Add to Longdo]
遺憾[いかん, ikan] (adj-na,n) regrettable; unsatisfactory; (P) [Add to Longdo]
遺憾に堪えない[いかんにたえない, ikannitaenai] (exp,adj-i) really regrettable [Add to Longdo]
遺憾千万[いかんせんばん, ikansenban] (adj-na) highly regrettable; utterly deplorable [Add to Longdo]
可惜[あたら;あったら, atara ; attara] (adj-pn) alas; regrettably [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  egret
      n 1: any of various usually white herons having long plumes
           during breeding season

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top