หรือคุณหมายถึง egreß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egress

IH0 G R EH1 S   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egress-, *egress*, egres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
egress[N] การออกไปข้างนอก (คำทางการ), Syn. emergence, escape
egress[N] ทางออก, Syn. doorway, passage
egress[N] สิทธิในการออกไปข้างนอก (คำทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egress(อี'เกรส) n. การออกไปข้างนอก,ลัทธิในการออก vi. (อิเกรส') ออก,ออกไป, See also: egression n.
degression(ดิเกรส'เชิน) n. การเคลื่อนลง,การลดลง,การลดลงตามขั้น, Syn. decline
degressive(ดิเกรส'ซิฟว) adj. ซึ่งลดลง,ซึ่งลดลงตามขั้น
negress(นี'กริส) n. หญิงนิโกร
regress(รี'เกรส) n. การถอยหลัง,การถอยกลับ,การถอยหลังเข้าคลอง,การเสื่อมถอย vi. (รีเกรส') ถอยหลัง,ถอยกลับ,เสื่อมถอย,หวนกลับสู่ภาวะเดิม, See also: regression n. regressor n.
regressive(รีเกรส'ซิฟว) adj. ถอยหลัง (อัตราภาษี) ลดน้อยตามสั่ดส่วนของฐานภาษีที่เพิ่มขึ้น.

English-Thai: Nontri Dictionary
Negress(n) หญิงนิโกร
regress(vi) ออก,ถดถอย,เสื่อมถอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
egress๑. สิทธิที่จะออกไป๒. ทางออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
egressive airstreamกระแสลมออก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a southern egress with two armed guards and by the garage exit, three more.มียามติดอาวุธ 2 คนที่ทางออกทิศใต้ ตรงประตูโรงรถมีอีก 3 Chuck Versus the Wookiee (2007)
Egress?ทางหนีล่ะ? Shooter (2007)
Stand by for egress.พร้อมสำหรับประตูออก Visitation (2010)
Egress to the roof.ออกไปทางดาดฟ้า 3.0 (2012)
His method of ingress and egress is quiet and unnoticeable.วิธีเข้าออกจากบ้านมันเงียบ และไม่มีใครสังเกตเห็น Divining Rod (2012)
Uh, no, ma'am, nor have I been able to establish any means of egress used by the killer.เ่อ่อ ยังครับ แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่า ฆาตกรหนีออกไปทางไหน The Red Tattoo (2013)
He's criminally sophisticated and methodical, concealing his method of ingress and egress, leaving little evidence behind in his sniper perches.เขาลงมืออย่างชำนาญและมีระเบียบ ซ่อนตัวตั้งแต่ขาเข้าจนขาออก ทิ้งหลักฐานไว้น้อยมากในจุดที่ยิง Final Shot (2013)
Minimal flexibility on approach routes, funeral seating, egress.เส้นทางที่ไปเซ็นต์ปอล ยืดหยุ่นได้น้อยมาก ไหนจะที่นั่งในพิธีศพ และทางออก London Has Fallen (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnroēng) FR: allégresse [f]
นิโกร[n. prop.] (Nikrō) EN: Negro   FR: Noir [m] ; Noire [f] ; Nègre [m] (péj. - vx) ; Négresse [f] (péj. - vx)
ภาษีอัตราถดถอย[n. exp.] (phāsī attrā thotthøi) EN: regressive tax   
ถอยกลับ[v. exp.] (thøi klap) EN: retreat   FR: rétrograder ; régresser
ถอยหลัง[v.] (thøilang) EN: go backwards ; back ; go into reverse ; make sternway ; back up ; regress   FR: faire marche arrière ; reculer ; rétrograder ; aller en arrière ; aller à reculons
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate   

CMU English Pronouncing Dictionary
EGRESS    IH0 G R EH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egress    (n) ˈiːgrɛs (ii1 g r e s)
egresses    (n) ˈiːgrɛsɪz (ii1 g r e s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgang {m} | Ausgänge {m}egress | egresses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リグレッションテスト[, riguresshontesuto] (n) {comp} regression test [Add to Longdo]
回帰テスト[かいきテスト, kaiki tesuto] (n) {comp} regression test [Add to Longdo]
回帰モデル[かいきモデル, kaiki moderu] (n) regression model [Add to Longdo]
回帰式[かいきしき, kaikishiki] (n) regression equation [Add to Longdo]
回帰分析[かいきぶんせき, kaikibunseki] (n) {math} regression analysis [Add to Longdo]
回帰分析解析[かいきぶんせきかいせき, kaikibunsekikaiseki] (n) {math} regression analysis [Add to Longdo]
海退[かいたい, kaitai] (n) coastline regression [Add to Longdo]
逆進税[ぎゃくしんぜい, gyakushinzei] (n) regressive tax [Add to Longdo]
後退的論証[こうたいてきろんしょう, koutaitekironshou] (n) (obsc) regressive probation [Add to Longdo]
重回帰[じゅうかいき, juukaiki] (n) {comp} multiple regression [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression [Add to Longdo]
回帰分析(解析)[かいきぶんせき(かいせき), kaikibunseki ( kaiseki )] regression analysis [Add to Longdo]
重回帰[じょうかいき, joukaiki] multiple regression [Add to Longdo]
多項回帰[たこうかいき, takoukaiki] polynomial regression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 egress
   n 1: (astronomy) the reappearance of a celestial body after an
      eclipse [syn: {egress}, {emersion}] [ant: {immersion},
      {ingress}]
   2: the becoming visible; "not a day's difference between the
     emergence of the andrenas and the opening of the willow
     catkins" [syn: {emergence}, {egress}, {issue}]
   3: the act of coming (or going) out; becoming apparent [syn:
     {egress}, {egression}, {emergence}]
   v 1: come out of; "Water issued from the hole in the wall"; "The
      words seemed to come out by themselves" [syn: {issue},
      {emerge}, {come out}, {come forth}, {go forth}, {egress}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top