ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egregious

IH0 G R IY1 JH AH0 S   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egregious-, *egregious*, egregiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
egregious[ADJ] ชั่วร้าย, See also: เลวทราม, Syn. flagrant, outrageous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egregious(อิกรี'เจิส) adj. เลวระยำ,อย่างมหันต์., See also: egregiousness n. ดูegregious

English-Thai: Nontri Dictionary
egregious(adj) มากมายใหญ่โต,เหลือเกิน,มหันต์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In light of Mr Sheltons economic means and his, potential flight risk, the egregious nature of bothในแง่มุมทางเศรษฐกิจของคุณเชลตันและ ศักยภาพของเขามีความเสี่ยง เป็นธรรมชาติที่จะทำให้เขาฆ่าทั้งสองได้ Law Abiding Citizen (2009)
Are you gonna pay that today? Oh, that is beyond egregious, your honor.ค่าประกันตัวตั้งไว้ที่ห้าหมื่นดอลลาร์ คุณจะชำระวันนี้เลยมั้ย You Don't Know Jack (2010)
Pay out the most egregious.ก็คงพอจ่ายได้ The Thing in the Pit (2010)
Some of these requirements are pretty egregious.บางอย่างในนี้ มันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะ The Fasting and the Furious (2011)
"Fuckup One" and "Fuckup Two"-- you have made egregious errors.ซวยซ้ำ ซวยซ้อน แกได้ทำความผิดพลาดที่เลวร้าย Authority Always Wins (2012)
Because all of this is an egregious lie.เพราะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโกหก ที่เลวทรามอย่างมาก I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
Alright people, since your egregious ineptitude is making me lose my will to live, I decided to bring in some of my best upperclassmen to help you up your game.เป็นไงบ้าง ฉันสบายดี -ก็นะขึ้นๆลงๆ ตอนนี้ฉันกับฟิน Glease (2012)
Now, given Grace's condition, one would either have to, A) judge Arden as guilty of one of the most egregious misdiagnoses in the history of modern medicine, or conclude that he's been up to somethingสภาพของเกรซในตอนนี้ ต้องให้ตัดสินระหว่าง ข้อแรก ตัดสินว่าอาร์เดนมีความผิด The Name Game (2013)
And to take another man's life, that is the most egregious sin in the Lord's sight.และจะใช้ชีวิตของชายอีกคนหนึ่ง ที่เป็นบาปมหันต์ที่สุดในสายตา ของพระเจ้า Hacksaw Ridge (2016)
Dennis, this is an egregious wrong.เดนนิส... นี่มันผิดมหันต์ Split (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกขอบ[adj.] (tokkhøp) EN: extreme ; ultra- ; egregious ; far out   

CMU English Pronouncing Dictionary
EGREGIOUS    IH0 G R IY1 JH AH0 S
EGREGIOUSLY    IH0 G R IY1 JH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egregious    (j) ˈɪgrˈiːʤɪəʴs (i1 g r ii1 jh i@ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 egregious
   adj 1: conspicuously and outrageously bad or reprehensible; "a
       crying shame"; "an egregious lie"; "flagrant violation of
       human rights"; "a glaring error"; "gross ineptitude";
       "gross injustice"; "rank treachery" [syn: {crying(a)},
       {egregious}, {flagrant}, {glaring}, {gross}, {rank}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top