ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egotism

IY1 G AH0 T IH2 Z AH0 M   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egotism-, *egotism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
egotism[N] ความถือตัวเองว่าสำคัญ, See also: การถือว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่น, Syn. conceit, egoism, vanity

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
egotismอติมานะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
EGOTISM    IY1 G AH0 T IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egotism    (n) ˈɛgoutɪzəm (e1 g ou t i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geltungsbedürfnis {n} | Geltungsbedürnisse {pl}egotism | egotisms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エゴティズム[, egoteizumu] (n) egotism [Add to Longdo]
我執[がしゅう, gashuu] (n) egotism; obstinacy [Add to Longdo]
自家本位[じかほんい, jikahon'i] (n) self-centeredness; selfishness; egoism; egotism; egocentricity [Add to Longdo]
自己中;自己チュー[じこちゅう(自己中);じこチュー(自己チュー), jikochuu ( jiko naka ); jiko chu-( jiko chu-)] (n) (abbr) (sl) (See 自己中心) selfishness; egotism; egoism; egocentricity [Add to Longdo]
自己中心[じこちゅうしん, jikochuushin] (n,adj-no) selfishness; egotism; egoism; egocentricity [Add to Longdo]
自己本位[じこほんい, jikohon'i] (n,adj-no) self-centeredness; self-centredness; selfishness; egotism; egoism [Add to Longdo]
自分本位[じぶんほんい, jibunhon'i] (n,adj-no) self-centeredness; selfishness; egotism; egocentricity [Add to Longdo]
身勝手[みがって, migatte] (adj-na,n) selfishness; egoism; egotism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 egotism
   n 1: an exaggerated opinion of your own importance [syn:
      {egotism}, {self-importance}, {swelled head}]
   2: an inflated feeling of pride in your superiority to others
     [syn: {ego}, {egotism}, {self-importance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top