ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egoist

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egoist-, *egoist*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egoist(เอก'โกอิสทฺ,อี'โกอิสทฺ) n. ผู้เห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
egoist(n) คนเห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว
egoistic(adj) เห็นแก่ตัว,ทะนงตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
egoistHe is a thorough-going egoist.
egoistHe is nothing more than an egoist.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นแก่ตัว[adj.] (henkaētūa) EN: selfish   FR: égoïste ; égocentrique
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: selfish ; mean   FR: égoïste ; mesquin
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous   FR: égoïste
เผยอ[v.] (phayoē) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egoist    (n) ˈɛgouɪst (e1 g ou i s t)
egoists    (n) ˈɛgouɪsts (e1 g ou i s t s)
egoistic    (j) ˌɛgouˈɪstɪk (e2 g ou i1 s t i k)
egoistical    (j) ˌɛgouˈɪstɪkəl (e2 g ou i1 s t i k @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利己主义[lì jǐ zhǔ yì, ㄌㄧˋ ㄐㄧˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] egoist [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Egoist {m}; Egoistin {f} | Egoisten {pl}egoist | egoists [Add to Longdo]
egoistisch; selbstsüchtig {adj}selfish; egoistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
我が強い[ががつよい, gagatsuyoi] (adj-i) (See 我の強い) egoistic; selfish; self-willed [Add to Longdo]
我の強い[がのつよい, ganotsuyoi] (adj-i) (See 我が強い) egoistic; selfish; self-willed [Add to Longdo]
自己中心的[じこちゅうしんてき, jikochuushinteki] (adj-na) egoistic; self-centered; selfish [Add to Longdo]
主我主義者[しゅがしゅぎしゃ, shugashugisha] (n) egoist [Add to Longdo]
利己主義者[りこしゅぎしゃ, rikoshugisha] (n) egoist [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
利己的[りこてき, rikoteki] egoistisch, eigennuetzig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 egoist
   n 1: a conceited and self-centered person [syn: {egotist},
      {egoist}, {swellhead}]
   2: a self-centered person with little regard for others [syn:
     {egocentric}, {egoist}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 egoism
 
 1. bencillik, egoizm, hodbinlik hodkâmlık, yalnız kendi öz varlığını düşünme ve sevme
 2. kendini beğenmişlik
 3. (fels.) yalnız kişisel bilincin bilindiğini iddia eden doktrin
 4. kişisel çıkarların ahlâkın esası olduğunu öne süren görüş, davranışların doğrudan doğruya kişisel çıkarlar tarafından harekete getirildiği görüşü. egoist bencil, egoist, yalnız kendini düşünen kimse
 5. kendini beğenmiş ve kibirli kimse. egoistic kendini fazla düşünen, bencil, hodkâm. egoistically bencillikle, egoistçe.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 selfish
 
 1. egoist, bencil. hodbin selfishly bencilce egoistçe. selfishness egoistlik, bencillik, hodkamlık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 asocial
 
 1. toplumdan kaçan, merdümgiriz
 2. toplumun yararını düşünmeyen, egoist, menfaatperest.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top