ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egoism

IY1 G OW0 IH2 Z AH0 M   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egoism-, *egoism*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egoism(เอก'โกอิสซึม,อี-) n. ลัทธิอัตตา,คตินิยมตน,ความเห็นแก่ตัว,ลัทธิเห็นแก่ตัว, See also: egoistic adj. ดูegoism egoistical adj. ดูegoism, Syn. egotism

English-Thai: Nontri Dictionary
egoism(n) ความเห็นแก่ตัว,ลัทธิอัตตานิยม,คตินิยมตนเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
egoismอัตนิยม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
egoism๑. อัตตานิยม๒. อัตตัตถนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Egoismอัตตะนิยม [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตตานิยม[N] egoism, Example: พวกอาจารย์เก่งๆ ส่วนใหญ่ถือเอาอัตตานิยมเป็นใหญ่, Thai definition: การถือเอาคุณค่าของตัวเองหรือหยิ่งในความเป็นตัวเอง
มมังการ[N] egoism, See also: assumption of ownership, Thai definition: ความถือว่าเป็นของเรา, ความสำคัญว่าเป็นของเรา, Notes: (บาลี)
ความทะนง[N] egoism, See also: arrogance, haughtiness, insolence, conceitedness, self-importance, self-confidence, pride, , Syn. ความทะนงตัว, การถือตัว, ความทระนง, Example: ความทะนงตนทำให้เขาเป็นคนชอบถากถางผู้อื่นไปทุกเรื่อง
อหังการ[N] egoism, See also: self-importance, Syn. คติอหังการ, Example: ข้าพเจ้าเพลาลงจากคติอหังการซึ่งมีประจำอยู่ด้วยกันทุกคน, Thai definition: คติที่ถือตัวเราว่าเป็นเรา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถือตัว[n.] (kān theūtūa) EN: egoism   

CMU English Pronouncing Dictionary
EGOISM    IY1 G OW0 IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egoism    (n) ˈɛgouɪzəm (e1 g ou i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Egoismus {m}; Selbstsucht {f}egoism; selfishness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エゴイズム[, egoizumu] (n) egoism [Add to Longdo]
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P) [Add to Longdo]
自家本位[じかほんい, jikahon'i] (n) self-centeredness; selfishness; egoism; egotism; egocentricity [Add to Longdo]
自己主義[じこしゅぎ, jikoshugi] (n) egoism [Add to Longdo]
自己中;自己チュー[じこちゅう(自己中);じこチュー(自己チュー), jikochuu ( jiko naka ); jiko chu-( jiko chu-)] (n) (abbr) (sl) (See 自己中心) selfishness; egotism; egoism; egocentricity [Add to Longdo]
自己中心[じこちゅうしん, jikochuushin] (n,adj-no) selfishness; egotism; egoism; egocentricity [Add to Longdo]
自己本位[じこほんい, jikohon'i] (n,adj-no) self-centeredness; self-centredness; selfishness; egotism; egoism [Add to Longdo]
主我主義[しゅがしゅぎ, shugashugi] (n) egoism; love of self [Add to Longdo]
身勝手[みがって, migatte] (adj-na,n) selfishness; egoism; egotism [Add to Longdo]
利己主義[りこしゅぎ, rikoshugi] (n,adj-no) egoism; selfishness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 egoism
   n 1: (ethics) the theory that the pursuit of your own welfare in
      the basis of morality
   2: concern for your own interests and welfare [syn: {egoism},
     {egocentrism}, {self-interest}, {self-concern}, {self-
     centeredness}] [ant: {altruism}, {selflessness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top