ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egocentric

IY2 G OW0 S EH1 N T R IH0 K   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egocentric-, *egocentric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
egocentric[ADJ] ซึ่งเห็นแก่ตัว, See also: ซึ่งถือเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่, Syn. egotistic, self-centered, selfish
egocentric[N] ผู้ที่เห็นแก่ตัว, See also: ผู้ที่ถือเอาประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่, Syn. egoist, egotistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egocentricadj. เชิงอัตรา,เห็นแก่ตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Egocentricการใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง [การแพทย์]
Egocentricismการยกอัตตา [การแพทย์]
Egocentricityคิดถึงตนเองเป็นสำคัญ,ถือเอาตัวเองเป็นหลัก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With an egocentric mother...กับแม่ผู้เห็นแก่ตัว... The Kids Are Not All Right (2011)
Egocentric, manipulative, possibly in or on the outskirts of law enforcement.คุณรู้จักพ่อของผม คุณรู้จักผมมาทั้งชีวิต The Dark... Whatever (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
EGOCENTRIC    IY2 G OW0 S EH1 N T R IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egocentric    (j) ˌɛgousˈɛntrɪk (e2 g ou s e1 n t r i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
自家本位[じかほんい, jikahon'i] (n) self-centeredness; selfishness; egoism; egotism; egocentricity [Add to Longdo]
自己中;自己チュー[じこちゅう(自己中);じこチュー(自己チュー), jikochuu ( jiko naka ); jiko chu-( jiko chu-)] (n) (abbr) (sl) (See 自己中心) selfishness; egotism; egoism; egocentricity [Add to Longdo]
自己中心[じこちゅうしん, jikochuushin] (n,adj-no) selfishness; egotism; egoism; egocentricity [Add to Longdo]
自分本位[じぶんほんい, jibunhon'i] (n,adj-no) self-centeredness; selfishness; egotism; egocentricity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 egocentric
   adj 1: limited to or caring only about yourself and your own
       needs [syn: {egoistic}, {egoistical}, {egocentric},
       {self-centered}, {self-centred}] [ant: {altruistic},
       {selfless}]
   n 1: a self-centered person with little regard for others [syn:
      {egocentric}, {egoist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top