ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eglantine

EH1 G L AH0 N T AY2 N   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eglantine-, *eglantine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eglantine[N] กุหลาบชนิดหนึ่ง (ดอกสีชมพู), Syn. sweetbrier

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eglantinen. ชื่อกุหลาบ มีดอกสีชมพู,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eglantine, what is it?เอ็กเลนทีน มีอะไรหรอ? Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I've made the moss and down extra soft for you, Eglantine.ข้าปูที่นอนหนานุ่มไว้ให้เจ้าแล้ว เอ็กแลนทีน Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Eglantine, are you all right?เอ็กแลนทีน จะ.. จะ.. เจ้าเป็นอะไร? Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Eglantine, this is our home.เอ็กแลนทีน ที่นี่คือบ้านของเรา Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Soren, come fast, it's Eglantine.โซเร็น มาเร็ว แย่แล้ว เอ็กแลนทีน! Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Eglantine?เอ็กแลนทีน! ? Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Eglantine.เอ็กแลนทีน Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Oh, Eglantine.เอ็กแลนทีน Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
- Oh, Eglantine. - Oh, Eglantine.- โอ้ว เอ็กแลนทีน เอ็กแลนทีน Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Eglantine.เอ็กแลนทีน Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกกุหลาบ[n.] (døk kulāp) EN: rose   FR: rose [f] ; églantine [f]
กุหลาบ[n.] (kulāp) EN: rose   FR: rose [f] ; églantine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EGLANTINE    EH1 G L AH0 N T AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eglantine    (n) ˈɛgləntaɪn (e1 g l @ n t ai n)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eglantine
   n 1: Eurasian rose with prickly stems and fragrant leaves and
      bright pink flowers followed by scarlet hips [syn:
      {sweetbrier}, {sweetbriar}, {brier}, {briar}, {eglantine},
      {Rosa eglanteria}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top