ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eggplant

EH1 G P L AE2 N T   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eggplant-, *eggplant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eggplant[N] มะเขือยาวสีม่วงเข้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eggplantn. ต้นมะเขือผลเป็นสีม่วง ขาวหรือเหลือง

English-Thai: Nontri Dictionary
eggplant(n) มะเขือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eggplantมะเขือยาว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You like eggplant parmigiana?ที่คุณชอบ มะเขือ parmigiana? Dante's Peak (1997)
I know you all hate eggplant, but...แม่รู้ว่าทุกคนไม่ชอบกินมะเขือยาว แต่... Death Has a Shadow (1999)
I'll have the fried eggplant and a Diet Coke.ขอไข่ทอดกับไดเอ็ทโค้กแล้วกัน Babel (2006)
That looks kind of like an eggplant, what with that color and the way it's all swell up at the end.ยังกะมะเขือม่วงแน่ะ ม่วงไปหมดตั้งแต่ตอจรดปลายเลย Escape from Dragon House (2008)
When I'm lucky, it's a cucumber or eggplant.ถ้าผมโชคดี ก็จะเจอแค่แตงกวาหรือมะเขือ My Sassy Girl (2008)
It's an eggplant.นี่คือมะเขือยาว Ohitori sama (2009)
Eggplant parm.ทำใจซะเถอะ คุณคงไม่ได้เจอเขาอีกแล้วล่ะ If... (2010)
I packed a pumpkin and some eggplants.โอเค แม่จะกลับบ้าน My Mom (2010)
See how the eggplant is nearly gone?เพราะว่ามะเขือยาวนี่พร่องไปหน่อย เธอคงกินมันไปแล้ว Episode #1.12 (2010)
Eat some more eggplant.กินอีกซิ! Episode #1.12 (2010)
She had eggplant lasagna.เธอกินลาซานญ่ามะเขือม่วง The Engagement Reaction (2011)
That's eggplant over there.ตรงนั้นคือมะเขือม่วง Pizza Box (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eggplantYou don't get eggplants from a gourd vine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะเขือ[n.] (makheūa) EN: aubergine ; eggplant (am.)   FR: aubergine [f] ; morelle [f]
มะเขือขาว[n.] (makheūa khāo) EN: eggplant   
มะเขือม่วง[n. exp.] (makheūa muang) EN: Purple Eggplant   
มะเขือม่วงเล็ก [n. exp.] (makheūa muang lek) EN: eggplant   
มะเขือเผา[n. exp.] (makheūa phao) EN: baked eggplant   
มะเขือพวง[n. exp.] (makheūa phūang) EN: Pea Eggplant   FR: aubergine grappe [f]
มะเขือเปราะ[n. exp.] (makheūa prǿ) EN: small eggplant ; eggplant ; Brinjal   FR: aubergine ronde [f]
มะเขือยาว [n. exp.] (makheūa yāo) EN: Long Eggplant   FR: aubergine longue [f]
มะแว้ง [n.] (mawaēng) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade   
มะแว้งเครือ[n.] (mawaēng khreūa) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade   

CMU English Pronouncing Dictionary
EGGPLANT    EH1 G P L AE2 N T
EGGPLANTS    EH1 G P L AE2 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eggplant    (n) ˈɛgplaːnt (e1 g p l aa n t)
eggplants    (n) ˈɛgplaːnts (e1 g p l aa n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茄子[qié zi, ㄑㄧㄝˊ ㄗ˙, ] eggplant; aubergine; Guinea squash, #12,990 [Add to Longdo]
[qié, ㄑㄧㄝˊ, ] eggplant, #15,481 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エッグプラント[, eggupuranto] (n) eggplant [Add to Longdo]
茄子(P);茄[なす(P);なすび(茄子), nasu (P); nasubi ( nasu )] (n) eggplant (Solanum melongena); aubergine; (P) [Add to Longdo]
惚け茄子[ぼけなす, bokenasu] (n) (1) (uk) faded, dull-colored eggplant; (2) (derog) slow-witted, abstracted person; halfwit [Add to Longdo]
秋茄子[あきなす, akinasu] (n) (See 茄子) autumn eggplant; eggplant picked eaten in the autumn [Add to Longdo]
秋茄子は嫁に食わすな[あきなすはよめにくわすな, akinasuhayomenikuwasuna] (exp) (id) don't feed autumn eggplant to your wife (because they're too delicious, because they'll give her the chills, or because their lack of seeds will reduce her fertility) [Add to Longdo]
小茄子[こなすび, konasubi] (n) (1) (See 茄子) small eggplant; (2) (uk) Japanese yellow loosestrife (Lysimachia japonica) [Add to Longdo]
水茄子;水なす[みずなす, mizunasu] (n) (1) var. of eggplant (Solanum melongena) which can be eaten raw; (2) pickled (in rice bran or vinegar) (whole) eggplant [Add to Longdo]
赤茄子[あかなす, akanasu] (n) (1) Chinese scarlet eggplant (Solanum integrifolium); tomato-fruit eggplant; (2) tomato (Lycopersicon esculentum) [Add to Longdo]
放す[はなす, hanasu] (v5s,vt) (1) to release; to let go; to free; to set free; to let loose; to turn loose; (2) to add (pieces of eggplant, potato, etc.) to water, broth, etc.; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eggplant
   n 1: egg-shaped vegetable having a shiny skin typically dark
      purple but occasionally white or yellow [syn: {eggplant},
      {aubergine}, {mad apple}]
   2: hairy upright herb native to southeastern Asia but widely
     cultivated for its large glossy edible fruit commonly used as
     a vegetable [syn: {eggplant}, {aubergine}, {brinjal},
     {eggplant bush}, {garden egg}, {mad apple}, {Solanum
     melongena}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top