ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eggnog

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eggnog-, *eggnog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eggnog[N] เครื่องดื่มซึ่งประกอบด้วยไข่ไก่ นม หรือครีม น้ำตาลและสุรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eggnogเครื่องดื่มที่ประกอบด้วยไข่ไก่นมหรือครีม น้ำตาลและมักผสมเหล้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eggnog at 2100 hours.ดื่มเอคน๊อค เวลา 21.00 The Madagascar Penguins in a Christmas Caper (2005)
All right, boys, stand by for eggnog.เอาละ หนุ่มๆ เตรียมพร้อมสำหรับ เอคน๊อค. The Madagascar Penguins in a Christmas Caper (2005)
- Eggnog!- เอคน๊อค! The Madagascar Penguins in a Christmas Caper (2005)
- Eggnog, eggnog, eggnog...- เอคน๊อค, เอคน๊อค, เอคน๊อค... The Madagascar Penguins in a Christmas Caper (2005)
Eggnog, check.เอคน๊อค, เช็ค. The Madagascar Penguins in a Christmas Caper (2005)
-You wanna try my eggnog?ไม่ให้เมาปลิ้น - อยากลองเหล้าฉันมั้ย Chuck Versus the Crown Vic (2007)
-I had a lot of eggnog.- ฉันมีเพียบเลย Chuck Versus the Crown Vic (2007)
No spiking the eggnog.ห้ามเติมเหล้าในเครื่องดื่ม Chuck Versus the Crown Vic (2007)
But Christmas at the Bartowskis means eggnog, PJs, a fake gas fireplace and that's right-- Twilight Zone marathons.แต่คริสมาสที่บ้านบาร์ทาวสกีหมายถึง eggnog (เหล้าที่ผสมด้วย นม+ไข่ไก่+น้ำตาล) ชุดนอน เตาผิงแบบแก๊ส Chuck Versus Santa Claus (2008)
Well, he's drinking eggnog. It's Christmas.เขาแค่ดื่มฉลองในช่วงคริสมาสตร์ Holidaze (2009)
Everybody drinks eggnog at Christmas.ทุกๆ คนก็อื่มในช่วงคริสมาสตร์ Holidaze (2009)
4 miles I ran today, and now I'm drinking eggnog.วันนี้ฉันวิ่งมา 4 ไมล์ และตอนนี้ฉันกำลังดื่มเอ้กน็อก Boom Crunch (2009)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エッグノッグ[, eggunoggu] (n) eggnog [Add to Longdo]
卵酒;たまご酒[たまござけ, tamagozake] (n) eggnog [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eggnog
      n 1: a punch made of sweetened milk or cream mixed with eggs and
           usually alcoholic liquor

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top