ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eggcup

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eggcup-, *eggcup*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eggcupn. ถ้วยสำหรับวางไข่ต้มที่ยังไม่ได้ปอก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eierbecher {m} | Eierbecher {pl}eggcup | eggcups [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エッグカップ[, eggukappu] (n) eggcup [Add to Longdo]
卵立て[たまごたて, tamagotate] (n) eggcup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eggcup
      n 1: dishware consisting of a small cup for serving a boiled egg
           [syn: {eggcup}, {egg cup}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top