ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eggbeater

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eggbeater-, *eggbeater*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eggbeater[N] เครื่องตีไข่, Syn. eggwhisk
eggbeater[N] เฮลิคอปเตอร์ (คำสแลง)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You worry about how you're gonna drill through a six-inch concrete wall with what used to be an eggbeater.นายมาห่วงเรื่องจะทำอย่างไร นายถึงจะเจาะผ่านกำแพงคอนกรีตหนา 6 นิ้วได้ ด้วยเครื่องตีไข่ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Last time I drilled a hole in the wall, it was with an eggbeater back in Fox River with Michael.ครั้งที่แล้ว ฉันเจาะรูที่ผนัง ที่คุกฟอกซ์ด้วยที่ตีไข่กับไมเคิล Quiet Riot (2008)

Japanese-English: EDICT Dictionary
泡立て器[あわだてき, awadateki] (n) eggbeater; whisk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eggbeater
   n 1: an aircraft without wings that obtains its lift from the
      rotation of overhead blades [syn: {helicopter}, {chopper},
      {whirlybird}, {eggbeater}]
   2: a mixer for beating eggs or whipping cream [syn: {eggbeater},
     {eggwhisk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top