ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egeria

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egeria-, *egeria*
Possible hiragana form: えげりあ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egeria(อีเจอ'เรีย) n. ที่ปรึกษาที่เป็นผู้หญิง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There you go. You're breakin' my heart. Egeria!อ่อ อย่างนั้นแหละ แกทำให้ฉันเศร้านะ อีจีเรีย The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
You wrote that speech yourself, Egeria.เธอร่างคำพูดเองนะ อีจีเรีย The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大カナダ藻[おおカナダも;オオカナダモ, oo kanada mo ; ookanadamo] (n) (uk) Brazilian elodea (species of aquatic plant, Egeria densa) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Egeria
      n 1: small genus of dioecious tropical aquatic plants [syn:
           {Egeria}, {genus Egeria}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top