ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egd

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egd-, *egd*, eg
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา egd มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *egd*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egdabbr. esophagogastroduodenoscopy

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unheran achtun bregdan.! @#%$%$% Valiant (2008)
"Bregdan anweald..."?เบรกดาน อันวีลด์"? Lancelot (2008)
Bregdan anwiele gefeluec!Bregdan anwiele gefeluec! Le Morte d'Arthur (2008)
This is Mrs. Rutledge and Mr. McCarthy, my associates.Das sind Frau Rutlegde und Herr McCarthy, meine Partner. Anatomy of a Murder (1959)
- And if people scorn us...- Wenn man sich wegdreht... Leda (1959)
PUSH UP AND PUSH OUT, BECAUSE IF YOU STOP IF YOU STOP, MAYBE SANITY WILL GET YOU BY THE THROAT.Hochschieben und wegdrücken, denn wenn Sie stehenbleiben, wird Sie vielleicht die Vernunft an der Kehle packen. I Shot an Arrow into the Air (1960)
All right, you men, ward her off on the starboard, ward her off.Vorwärts, Männer! Wir müssen uns von den Felswänden wegdrücken, sonst sind wir erledigt. Master of the World (1961)
You mustn't turn your back on the audience.Nicht vom Publikum wegdrehen! Murder Most Foul (1964)
Well, then I feel lousy, like the bottom is falling out like everything is going away and I can't reach it.Dann fühle ich mich schlecht, ohne Boden unter den Füßen... als ob alles wegdriften würde und ich nichts mehr erreichen kann. The Boston Strangler (1968)
If it's all right with your people, I'll get the truck... in the morning and we will go for a swim.Wenn du wegdarfst, gehen wir schwimmen. Kannst du nicht schwimmen? To proxenio tis Annas (1972)
He wouldn't be the kind of man that would roll over and go to sleep... as soon as he's finished.Er würde sich nicht einfach wegdrehen und einschlafen, sobald er fertig ist. Alice Doesn't Live Here Anymore (1974)
Why should she look away?Warum soll sie sich wegdrehen? Ein Hammer auf den Kopf kann die Seele verletzen (1980)
I can bury one bad loan.Ich kann das wegdrücken. 976-SHOE (1989)
If you took away 60% of the buildings in Yokohama... it would look like this.Wenn man 60 Prozent der Gebäude aus Yokohama wegdenkt, ist es wie Memphis. Mystery Train (1989)
I started missing cues when the other actors would turn around and I couldn't see their lips.Ich verpasste meine Einsätze, wenn die anderen sich... wegdrehten, und ich ihre Lippen nicht sah. See No Evil, Hear No Evil (1989)
Put your gun away.LegdiePistoleweg. Predator 2 (1990)
Who says everyone in the Big Apple looks the other way?Und da heißt es, jeder im Big Apple würde sich wegdrehen... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- And there's nothing wrong... with hitting someone when his back is turned. - Gotcha.Du kannst ihn auch problemlos schlagen, wenn er sich wegdreht. Bart the General (1990)
And then I realized... that my hands and dress were covered with bloodAls ich mich wegdrehte, merkte ich plötzlich, dass ich an meinen Händen und am Kostüm überall Blut hatte. High Heels (1991)
Feel like I could drift away any second, but I'm okay.fühle mich, aIs könnte ich jeden Moment wegdriften, aber ich bin ok. War Without End: Part Two (1996)
Either way, the recoil from the discharge would push us further off the beacon.Außerdem würde der Rückstoß uns weiter vom Ortungsgerät wegdrücken. The Fall of Centauri Prime (1998)
No, girl, put it back. Just say no.Nein,legdas wiederhin. Never Been Kissed (1999)
Returnable cans, sir.Mehrwegdosen, Sir. Miss Congeniality (2000)
Red! - Green! - Blue!Rot... grün... es hatbegonnen. denKriegder Farben! Happy Campers (2001)
So much torque, the chassis twisted coming off the line.So viel Drehmoment, dass das Chassis beim Anfahren wegdrehte. The Fast and the Furious (2001)
As long as she keeps her face turned away when you"re fucking her.Solange sie das Gesicht wegdreht, wenn du sie fickst. The Tailor of Panama (2001)
So I struggled to move her arm away.Ich wollte ihren Arm wegdrücken. Erst auf die eine Seite, dann auf die andere. A Crime in Paradise (2001)
I'm not talking to a woman, but to a pusher, which was pushing me off like a bulldozer!Frauen behandle ich anders als Schubser, die mich wegdrängen wie ein Buldozer. Day of the Wacko (2002)
She said she had to force you away.Sie musste Sie mit Gewalt wegdrängen. Fusion (2002)
Make certain you turn your face away and open it.Sei sicher, dass du dein Gesicht wegdrehst und öffne es. What Was Lost: Part 1 - Sacrifice (2002)
I got the whole evening planned. We're gonna cuddle up in bed. We're gonna watch TV until we just drift off to sleep.Wir werden uns ins Bett kuscheln, dabei fernsehen und langsam... in den Schlaf wegdriften. Arthur, Spooner (2002)
I want Cyril just to doze off and go to sleep.Ich möchte nur, dass Cyril wegdöst und einschläft. Impotence (2002)
He's in some pain and the medication makes him drift away. He's in and out.Er hat große Schmerzen und die Medizin lässt ihn immer wieder wegdämmern. Gods and Generals (2003)
- Can't you block out the noise?- Kannst du nicht den Lärm wegdenken? Love's a Witch (2003)
That night, miles from the Amazon... I was just drifting off to sleep when...An diesem Abend, Meilen entfernt vom Amazonas, war ich kurz vorm Wegdämmern, als... The Perfect Present (2003)
Everybody else can be ducking and hiding, doing what they fucking wanna do.Jeder andere kann sich wegducken und verstecken und tun, was auch immer er tun will. Stray Rounds (2003)
Stop messing with that movie, you will scare away our good luck.Spiele nicht mit diesem Bewegdings rum. Du verhinderst Gottes Segen auf unseres Haus. Boats Out of Watermelon Rinds (2004)
So, he will play movie ha?Er will Bewegdings machen! Boats Out of Watermelon Rinds (2004)
Look at that! "movie BOYS"Schau dir das an! Bewegdings! Boats Out of Watermelon Rinds (2004)
Uncle Ali Dede came to look at the movie.Opa Ali will auch das Bewegdings sehen! Boats Out of Watermelon Rinds (2004)
Did you come to look at the movie?Opa Ali, willst du auch das Bewegdings sehen? Boats Out of Watermelon Rinds (2004)
Who invented this word "movie", ha?Wer hat dieses Wort "Bewegdings" erfunden? Boats Out of Watermelon Rinds (2004)
We got to be known as "movie boys".Es heisst nur noch, "Die Jungs mit dem Bewegdings"! Boats Out of Watermelon Rinds (2004)
- These are the ones that play on the movie?- Wird das im Bewegdings abgespielt? Boats Out of Watermelon Rinds (2004)
I'm gonna get it.Ich kriegdas wieder hin. Around the World in 80 Days (2004)
Until they come back again... fuckers who step over anyone in the way.Bis sie wieder auftauchen... Scheißkerle, die alle anderen wegdrängen. Days of Santiago (2004)
You shift your weight to take a piss, you will die.Wer sich zum Pissen wegdreht, der stirbt. Jarhead (2005)
- Sorry. It was the first thing I thought of doing.Ich wollte nur noch den Dreck wegduschen. One Way (2006)
- So you should turn away.- Du solltest dich wegdrehen. - Stopp! Ducking and Diving (2007)
Don't let him drift away. He's on a beach.Lassen Sie ihn nicht wegdriften, er ist an einem Strand. The War Comes Home (2007)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wegdenkento think away [Add to Longdo]
sich etw. wegdenkento imagine sth. isn't there [Add to Longdo]
wegdrehento face away [Add to Longdo]
Es lässt sich nicht wegdiskutieren.Its existence cannot be argued away. [Add to Longdo]
ges. gesch. : gesetzlich geschütztregd. : registered [Add to Longdo]
eingeschriebenRegd. : registered [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top