ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egalite

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egalite-, *egalite*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egalite(เอกะลีเท') n.,Fr. ความเสมอภาค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสมการ[n.] (asamakān) EN: inequality   FR: inégalité [f]
ความถูกต้องตามกฎหมาย[n. exp.] (khwām thuktǿng tām kotmāi) EN: legality ; legitimacy ; validity   FR: légalité [f]
เสมอกัน[adv.] (samoē kan) EN: even ; tied   FR: à égalité ; partout

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  egalite
      n 1: social and political equality; "egality represents an
           extreme leveling of society" [syn: {egality}, {egalite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top