ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egalitarian

IH0 G AE2 L AH0 T EH1 R IY0 AH0 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egalitarian-, *egalitarian*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egalitarian(อิแกลลิแทร์'เรียน) adj. เกี่ยวกับความเสมอภาคของมวลมนุษย์ -n. ผู้ยึดหลักความเสมอภาคของมนุษย์ทุกคน., See also: egalitarianism n. ดูegalitarian

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
egalitarianismสมภาคนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Egalitarianism I believe is the word. Huh?"ความเสมอภาค" ฉันคิดว่าเป็นคำนี้ ใช่มั้ย? Orientación (2007)
Yahtzee is the most egalitarian game in the world.แย๊ตซี่เป็นเกมที่ทัดเทียมที่สุดในโลก Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Well, it's all right. Now that I'm an egalitarian,ก็ได้ ตอนนี้ฉันยึดหลักความเสมอภาค Double Identity (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
EGALITARIAN    IH0 G AE2 L AH0 T EH1 R IY0 AH0 N
EGALITARIANISM    IY0 G AE2 L AH0 T EH1 R IY0 AH0 N IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egalitarian    (n) ˈɪgˌælɪtˈɛəʳrɪəʳn (i1 g a2 l i t e@1 r i@ n)
egalitarians    (n) ˈɪgˌælɪtˈɛəʳrɪəʳnz (i1 g a2 l i t e@1 r i@ n z)
egalitarianism    (n) ˈɪgˌælɪtˈɛəʳrɪəʳnɪzəm (i1 g a2 l i t e@1 r i@ n i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平均主义[píng jūn zhǔ yì, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] egalitarianism, #35,454 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横並び[よこならび, yokonarabi] (n,vs) (1) going along with something; following the crowd; (2) treating something in an equal or egalitarian manner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 egalitarian
   adj 1: favoring social equality; "a classless society" [syn:
       {classless}, {egalitarian}]
   n 1: a person who believes in the equality of all people [syn:
      {egalitarian}, {equalitarian}] [ant: {elitist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top