ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egad

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egad-, *egad*, ega
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
egad[INT] คำอุทานแสดงความตกใจหรือแปลกใจ (คำโบราณ), See also: คุณพระช่วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egad(อิแกด') interj. โอ้โฮ! พระเจ้าช่วย!
renegade(เรน'นะเกด) n. คนทอดทิ้งเพื่อน,คนทรยศ,คนเปลี่ยนศาสนา,คนหักหลัง adj. ทอดทิ้งเพื่อน,ทรยศ,เปลี่ยนศาสนา,หักหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
renegade(adj) หักหลัง,ทรยศ,เปลี่ยนศาสนา
renegade(n) คนหักหลัง,คนทรยศ,คนเปลี่ยนศาสนา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Egad, we'll have the wedding tomorrow morning.Egad เราจะมี พรุ่งนี้เช้างานแต่งงาน The Invisible Woman (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネガディブリスト[, negadeiburisuto] (n) import restriction list (wasei [Add to Longdo]
メガデモ[, megademo] (n) {comp} megademo [Add to Longdo]
メガドラ[, megadora] (n) (abbr) (See メガドライブ) Mega Drive [Add to Longdo]
メガドライブ[, megadoraibu] (n) Mega Drive (Sega) [Add to Longdo]
咽から手が出る;のどから手が出る[のどからてがでる, nodokarategaderu] (exp,v1) to want something desperately; to want something (so badly one can taste it) [Add to Longdo]
芽が出る[めがでる, megaderu] (exp,v1) (1) to bud; to sprout; to germinate; (2) (See 目が出る・1) to have luck on one's side; to get lucky [Add to Longdo]
鬼が出るか仏が出るか[おにがでるかほとけがでるか, onigaderukahotokegaderuka] (exp) (id) God only knows what may happen [Add to Longdo]
手が出ない[てがでない, tegadenai] (exp,adj-i) out of one's reach; beyond one's grasp [Add to Longdo]
手が出る[てがでる, tegaderu] (exp,v1) (1) to jab; to swing at a bad ball (baseball); (2) to reach for (a snack, etc.) [Add to Longdo]
背教者[はいきょうしゃ, haikyousha] (n) apostate; renegade [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top