ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effuse

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effuse-, *effuse*
Possible hiragana form: えっふせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effuse[ADJ] ซึ่งแพร่ได้ง่าย, See also: ซึ่งแผ่ออกได้ง่าย
effuse[VT] ไหลออก, See also: ปล่อยออก, กระจายออก, ส่องแสง, Syn. flow out, jet
effuse[VI] ไหลออก, See also: ซึมออก, Syn. flow out, jet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
effuse(อิฟิวซฺ') vt. ไหลออก,ปล่อยออก,การจายออก,ส่องแสง,พูดมาก,พูดน้ำท่วมทุ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
effuseแพร่ผ่าน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
迸しり出る;ほとばしり出る[ほとばしりでる, hotobashirideru] (v1) to gush out; to gush forth; to effuse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effuse
   v 1: pour out; "effused brine" [syn: {effuse}, {pour out}]
   2: flow or spill forth [syn: {flow out}, {effuse}]
   3: give out or emit (also metaphorically); "The room effuses
     happiness"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top