ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effulgence

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effulgence-, *effulgence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effulgence[N] ความสว่างไสว, See also: ความโชติช่วง, Syn. brilliance, illumination, vividness

English-Thai: Nontri Dictionary
effulgence(n) ความสุกสกาว,ความโชติช่วง,ความเปล่งปลั่ง,ความสดใส

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
effulgence (n ) แสงรัศมี

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effulgence    (n) ˈɪfˈʌlʤəns (i1 f uh1 l jh @ n s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effulgence
   n 1: the quality of being bright and sending out rays of light
      [syn: {radiance}, {radiancy}, {shine}, {effulgence},
      {refulgence}, {refulgency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top