ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effrontery

AH0 F R AH1 N T ER0 IY0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effrontery-, *effrontery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effrontery[N] ความไร้ยางอาย, See also: ความทะลึ่ง, การกระทำที่ทะลึ่งหรือหน้าด้านไร้ยางอาย, Syn. chutzpa, insolence, shamelessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
effrontery(อิฟรัน'ทะรี) n. ความทะลึ่ง,ความหน้าด้านไร้ยางอาย, Syn. impertinence

English-Thai: Nontri Dictionary
effrontery(n) ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ความไร้ยางอาย,ความบังอาจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How can we accept this effrontery?ท่านจะให้ข้ายอมรับเรื่องนี้ได้อย่างไร The Kingdom of the Winds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense   FR: oser ; avoir l'audace

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFRONTERY    AH0 F R AH1 N T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effrontery    (n) ˈɪfrˈʌntəriː (i1 f r uh1 n t @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frechheit {f}; Dreistigkeit {f} | Frechheiten {pl}; Dreistigkeiten {pl}effrontery | effronteries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鉄面皮[てつめんぴ, tetsumenpi] (adj-na,n) arrogance; audacity; nerve; effrontery; brazenness; shamelessness; impudence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effrontery
   n 1: audacious (even arrogant) behavior that you have no right
      to; "he despised them for their presumptuousness" [syn:
      {presumption}, {presumptuousness}, {effrontery},
      {assumption}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top