ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effort

EH1 F ER0 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effort-, *effort*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
effort(n) 努力(どりょく)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effort(n) ความพยายาม, Syn. attempt, endeavor, exertion, Ant. ease, sloth
effortless(adj) ซึ่งไม่ต้องพยายาม, See also: ง่าย, ไม่เปลืองเเรง, Syn. easy, simple

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
effort(เอฟ'เฟิร์ท) n. ความพยายาม,ความมานะ,ความอุตสาหะ,การทดลองที่ยากลำบาก,กำลังของเครื่องจักร,ผลของความพยายาม, Syn. exertion, attempt

English-Thai: Nontri Dictionary
effort(n) ความพยายาม,ความมุมานะ,ความพากเพียร,ความอุตสาหะ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
effortA considerable amount of time and effort have been spent already.
effortAfter all his efforts, he also failed this time.
effortAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
effortAfter much effort, he ended up with a contract.
effortA good lawyer would leave no stone unturned in his efforts to defend his client.
effortA little more effort, and you will succeed.
effortAll her efforts culminated in failure.
effortAll her years of work and effort have gone up in flames.
effortAll his efforts came to nothing.
effortAll his efforts seemed to have been wasted.
effortAll his efforts were useless.
effortAll my efforts are nothing in comparison with yours.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวาน(adv) as easy as pie, See also: effortlessly, comfortably, pleasantly, Syn. หมูๆ, กล้วยๆ, ง่ายๆ, Ant. ยาก, ยากลำบาก, Example: เขาทำงานนี้ได้อย่างหวานๆ, Thai Definition: ง่าย, สะดวก
ความอุตสาหะ(n) effort, See also: industry, endeavor, try, attempt, diligence, Syn. ความมานะ, ความพยายาม, ความเพียร, ความวิริยะ, ความมุ่งมั่น, ความหมั่นเพียร, Example: เมื่ออยู่ในวัยเรียน นักเรียนต้องใช้สติปัญญาและความอุตสาหะในการเรียนหนังสือ
น้ำมือ(n) ability, See also: effort, skill, expertness, Syn. ความชำนาญ, ความสามารถ, Example: สินค้าใหม่ๆ ที่มีขึ้นในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดโดยน้ำมือของคนไทย, Thai Definition: ความสามารถในการทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืน[feūn] (v) EN: force ; constrain ; make an effort ; persist  FR: forcer
การลงแรง[kān longraēng] (n) EN: exerting one's efforts ; expending energy ; making efforts  FR: dépense d'énergie [f]
กัดฟัน[katfan] (v, exp) EN: endure ; make a determined effort ; be patient  FR: serrer les dents (loc.)
คล่อง[khlǿng] (adj) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing  FR: facile ; aisé ; naturel
ความมานะ[khwām māna] (n) EN: effort
ความพยายาม[khwām phayāyām] (n) EN: attempt ; effort ; try ; endeavour = endeavor (Am.)  FR: effort [m]
ความอุตสาหะ[khwām utsāha] (n) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence
กินกำลัง[kin kamlang] (v, exp) EN: require labor ; take labor ; take much effort; be strenuous  FR: nécessiter un travail
กล้วย[klūay] (adj) EN: very easy ; easy ; effortless , a piece of cake  FR: simplissime
กล้วย ๆ[klūay-klūay] (adj) EN: very easy ; easy ; effortless ; a piece of cake

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFORT EH1 F ER0 T
EFFORTS EH1 F ER0 T S
EFFORTLESS EH1 F ER0 T L AH0 S
EFFORTLESSLY EH1 F ER0 T L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effort (n) ˈɛfət (e1 f @ t)
efforts (n) ˈɛfəts (e1 f @ t s)
effortless (j) ˈɛfətləs (e1 f @ t l @ s)
effortlessly (a) ˈɛfətləsliː (e1 f @ t l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
承诺[chéng nuò, ㄔㄥˊ ㄋㄨㄛˋ, / ] effort; undertaking; promise to do sth, #1,982 [Add to Longdo]
作用力[zuò yòng lì, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ, ] effort; active force; applied force, #38,138 [Add to Longdo]
功到自然成[gōng dào zì rán chéng, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄔㄥˊ, ] effort will undoubtedly lead to success (成语 saw), #134,433 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstrengung {f}; Mühe {f}; Bemühen {n}; Bemühung {f} | Anstrengungen {pl}; Bemühungen {pl}effort | efforts [Add to Longdo]
Aufwand {m}; Anstrengung {f}; Mühe {f} | unnötiger Aufwand; unnütze Müheeffort | wasteful of effort [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんと[unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort [Add to Longdo]
うんとこさ;うんとこ;うんとこしょ[untokosa ; untoko ; untokosho] (int) (1) oof (i.e. a grunt of effort); (adv) (2) (See うんと・1) a lot; plenty [Add to Longdo]
えっちらおっちら[ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously [Add to Longdo]
くたびれ儲け;草臥れ儲け;草臥儲[くたびれもうけ, kutabiremouke] (n,adj-no) waste of effort; thankless task [Add to Longdo]
ぐにゃり[gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
ころり[korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
ご苦労さま(P);御苦労様;ご苦労様[ごくろうさま, gokurousama] (exp,adj-na) thank you very much for your ...; I appreciate your efforts; (P) [Add to Longdo]
ご苦労さん;御苦労さん[ごくろうさん, gokurousan] (exp) I appreciate your efforts [Add to Longdo]
たゆまぬ努力;弛まぬ努力[たゆまぬどりょく, tayumanudoryoku] (exp) (See 弛む) diligence; unceasing efforts [Add to Longdo]
もうひと頑張り;もう一頑張り[もうひとがんばり, mouhitoganbari] (n,vs) one more effort [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベストエフォート[べすとえふぉーと, besutoefo-to] best effort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effort
   n 1: earnest and conscientious activity intended to do or
      accomplish something; "made an effort to cover all the
      reading material"; "wished him luck in his endeavor"; "she
      gave it a good try" [syn: {attempt}, {effort}, {endeavor},
      {endeavour}, {try}]
   2: use of physical or mental energy; hard work; "he got an A for
     effort"; "they managed only with great exertion" [syn:
     {effort}, {elbow grease}, {exertion}, {travail}, {sweat}]
   3: a notable achievement; "he performed a great feat"; "the book
     was her finest effort" [syn: {feat}, {effort}, {exploit}]
   4: a series of actions advancing a principle or tending toward a
     particular end; "he supported populist campaigns"; "they
     worked in the cause of world peace"; "the team was ready for
     a drive toward the pennant"; "the movement to end slavery";
     "contributed to the war effort" [syn: {campaign}, {cause},
     {crusade}, {drive}, {movement}, {effort}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top