ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

efflux

EH1 F L AH0 K S   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -efflux-, *efflux*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
efflux[N] การไหลออก, See also: สิ่งที่ไหลออก, Syn. effusion, emanation, outflow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
efflux(เอฟ'ฟลัคซฺ) n. การไหลออก,สิ่งที่ไหลออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
effluxไหลพรวดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Efflux, Freeการซึมผ่านเข้า-ออกอย่างอิสระ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
effluxionการสิ้นสุดของสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลา

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFLUX    EH1 F L AH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
efflux    (n) ˈɛflʌks (e1 f l uh k s)
effluxes    (n) ˈɛflʌksɪz (e1 f l uh k s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) [Add to Longdo]
流出[りゅうしゅつ, ryuushutsu] (n,vs) (1) discharge; outward flow; efflux; effluence; (2) leak of (private) information or pictures; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  efflux
      n 1: the process of flowing out [syn: {outflow}, {effluence},
           {efflux}] [ant: {inflow}, {influx}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top