ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effluent

EH1 F L UW0 AH0 N T   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effluent-, *effluent*
English-Thai: Longdo Dictionary
effluent(n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
effluent(n) สิ่งที่ถุกปล่อยออกมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
effluent streamธารรับน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Effluent น้ำออก [สิ่งแวดล้อม]
effluenteffluent, ธารรับน้ำใต้ดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
effluenteffluent, น้ำทิ้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
effluenteffluent, ลำน้ำสาขา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Effluent qualityคุณภาพน้ำทิ้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Effluent Seepage การไหลซึมออก , การไหลซึมออก
การที่น้ำใต้ดินไหลซึมออกมายังผิวดินหรือแหล่ง น้ำที่ระดับต่ำกว่า [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"That show we get rid of the effluent from the paper mills.""นี่เป็นวิธีที่เราขจัดของเสียจากโรงงานกระดาษ" The Corporation (2003)
A recombinant retroimmune double-polymorphing effluent.A recombinant retroimmune double-polymorphing effluentTransporter 2 (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำเสีย[n. exp.] (nām sīa) EN: dirty water ; wastewater ; sewage ; industrial effluent   FR: eaux usées [fpl] ; eaux résiduaires [fpl] ; eau d'égout [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFLUENT    EH1 F L UW0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effluent    (n) ˈɛfluəʴnt (e1 f l u@ n t)
effluents    (n) ˈɛfluəʴnts (e1 f l u@ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwasseraufbereitung {f}effluent treatment; sewage treatment [Add to Longdo]
Ausfluss {m} (eines Sees)effluent (from a lake) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
写真廃液[しゃしんはいえき, shashinhaieki] (n) photographic processing waste water; photographic effluent; photo-processing waste [Add to Longdo]
垂れ流す[たれながす, tarenagasu] (v5s) to discharge (e.g. effluent) [Add to Longdo]
排出基準[はいしゅつきじゅん, haishutsukijun] (n) effluent standard; effluent standards [Add to Longdo]
放出基準[ほうしゅつきじゅん, houshutsukijun] (n) emission standard; effluent standard; release criteria [Add to Longdo]
放流水[ほうりゅうすい, houryuusui] (n) discharged water; final effluent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effluent
   adj 1: that is flowing outward [syn: {effluent}, {outflowing}]
   n 1: water mixed with waste matter [syn: {effluent},
      {wastewater}, {sewer water}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top