ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effluence

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effluence-, *effluence*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
effluenceadj. ซึ่งไหลออก,ซึ่งปล่อยออก, See also: effuent adj. ดูeffluence

English-Thai: Nontri Dictionary
effluence(n) การไหลออก,การปล่อยออก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was pure effluence.ครับ King Kong (2005)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausfluss {m} | Ausflüsse {pl}effluence | effluences [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
流出[りゅうしゅつ, ryuushutsu] (n,vs) (1) discharge; outward flow; efflux; effluence; (2) leak of (private) information or pictures; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  effluence
      n 1: the process of flowing out [syn: {outflow}, {effluence},
           {efflux}] [ant: {inflow}, {influx}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top