ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

efflorescence

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -efflorescence-, *efflorescence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
efflorescence[N] การเปลี่ยนเป็นผลึกหรือเป็นผงเมื่อสูญเสียน้ำ (ทางเคมี)
efflorescence[N] การออกดอก, See also: ช่วงระยะเวลาที่ออกดอก, Syn. blooming, flowering

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
efflorescence    (n) ˌɛflərˈɛsns (e2 f l @ r e1 s n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
風化[ふうか, fuuka] (n,vs) (1) weathering; (2) fading (of memories); (3) (See 風解・ふうかい) efflorescence [Add to Longdo]
風解[ふうかい, fuukai] (n,vs) {chem} efflorescence; loss of crystallization water to the air [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 efflorescence
   n 1: the period of greatest prosperity or productivity [syn:
      {flower}, {prime}, {peak}, {heyday}, {bloom}, {blossom},
      {efflorescence}, {flush}]
   2: any red eruption of the skin [syn: {rash}, {roseola},
     {efflorescence}, {skin rash}]
   3: the time and process of budding and unfolding of blossoms
     [syn: {blossoming}, {flowering}, {florescence},
     {inflorescence}, {anthesis}, {efflorescence}]
   4: a powdery deposit on a surface [syn: {efflorescence},
     {bloom}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top