ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effloresce

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effloresce-, *effloresce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
efflorescence[N] การเปลี่ยนเป็นผลึกหรือเป็นผงเมื่อสูญเสียน้ำ (ทางเคมี)
efflorescence[N] การออกดอก, See also: ช่วงระยะเวลาที่ออกดอก, Syn. blooming, flowering

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
effloresce(เอฟละเรส) vi. ออกดอก,เป็นผง,เป็นผงเกลือผลึกเมื่อสูญเสียน้ำ, See also: efflorescence n. ดูeffloresce efforescent adj. ดูeffloresce

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Efflorescentสารเป็นเกล็ดๆ [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
efflorescent    (j) ˌɛflərˈɛsnt (e2 f l @ r e1 s n t)
efflorescence    (n) ˌɛflərˈɛsns (e2 f l @ r e1 s n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
風化[ふうか, fuuka] (n,vs) (1) weathering; (2) fading (of memories); (3) (See 風解・ふうかい) efflorescence [Add to Longdo]
風解[ふうかい, fuukai] (n,vs) {chem} efflorescence; loss of crystallization water to the air [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effloresce
   v 1: come into or as if into flower; "These manifestations
      effloresced in the past" [syn: {effloresce}, {burst forth}]
   2: assume crystalline form; become crystallized [syn:
     {crystallize}, {crystalize}, {crystalise}, {effloresce}]
   3: become encrusted with crystals due to evaporation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top