ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effigy

EH1 F IH0 JH IY0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effigy-, *effigy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effigy[N] รูปจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนคนที่ไม่ชอบ, See also: หุ่นที่สร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนคนที่ไม่ชอบ, Syn. dummy, likeness, representation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
effigy(เอฟ'ฟิจี) n. รูปจำลอง,รูปหุ่น,, See also: effigial adj. ดูeffigy -Phr. (burn (hang) in effigyเผาหรือแขวนคอหุ่นจำลองเพื่อประณามบุคคล)

English-Thai: Nontri Dictionary
effigy(n) รูปปั้น,รูปจำลอง,รูปเหมือน,หุ่นจำลอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nice effigy. [laughs] Thanks.หุ่น สวยดี ขอบใจ Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
It's a miniature effigy... .cald lad soul.เป็นการปลดปล่อยทางวิญญาณ ...cald lad soul The Witch in the Wardrobe (2010)
This effigy burned outside my door in west Virginia.รูปจำลองนี้ถูกเผาอยู่นอกประตูห้องพักฉันในเวสต์เวอร์จิเนีย Deadline (2011)
Looks to me like some dirty slag is defacing an effigy of our queen.เห็นข้าเป็นเศษขยะ ทำให้ราชินีของเรามีตำหนิ The Evil Queen (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ่นพยนต์[n.] (hunphayon) EN: effigy enlivened by magic   

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFIGY    EH1 F IH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effigy    (n) ˈɛfɪʤiː (e1 f i jh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildnis {n}; Statue {f}; Nachbildung {f} | Bildnisse {pl}effigy | effigies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
藁人形;わら人形[わらにんぎょう, waraningyou] (n) straw doll or figure; straw effigy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effigy
   n 1: a representation of a person (especially in the form of
      sculpture); "the coin bears an effigy of Lincoln"; "the
      emperor's tomb had his image carved in stone" [syn:
      {effigy}, {image}, {simulacrum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top