ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

efficiently

IH0 F IH1 SH AH0 N T L IY0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -efficiently-, *efficiently*, efficient
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
efficiently[ADV] อย่างมีประสิทธิภาพ, See also: อย่างได้ผล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Complete this task quickly and efficiently.จัดการภารกิจนี้ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Episode #1.43 (2006)
If I were Kira, I would use the media more efficiently!ถ้าฉันเป็นคิระ ฉันจะใช้สื่อให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ Death Note: The Last Name (2006)
I'd like your opinion about how we could streamline our standing work orders to operate more efficiently.ฉันอยากทราบว่าเราจะทำให้... งานที่เราทำอยู่ มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้ยังไง Chuck Versus the Alma Mater (2007)
You won't be able to work efficiently even if you work overtime.ทำงานแบบนี้ เดี๋ยวก็ไม่สบายไปหรอก The Machine Girl (2008)
Asians they pack light, travel efficiently and they've got a thing for slip-on shoes - god love 'em!เอเชีย ของน้อย คล่องแคล่ว และใส่รองเท้าแบบสวมได้เลย พระเจ้าให้พรพวกเขามา Up in the Air (2009)
And I assure you I will dispatch of it efficiently.และผมรับรองกับท่านเลยว่าผมจะทำงานนี้ให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ Cowboys and Indians (2009)
I will resolve this quickly and efficiently.ผมจะแก้ไขโดยด่วยเลยครับ The Accidental Couple (That Fool) (2009)
He learned how to get the job done more efficiently.เขาเรียนรู้วิธีที่จะทำให้สำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Exit Wounds (2010)
I assumed an establishment called the Cheesecake Factory would function more efficiently.ฉันว่าการเกิดขึ้นของ Cheesecake Factory ดูมีประสิทธิภาพกว่านะ The Zazzy Substitution (2010)
They move quickly and efficiently.พวกเขาเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Supply and Demand (2011)
She seems to cover her tracks as efficiently as you do.เธอดูเหมือนจะปกปิดร่องรอยได้ดีพอพอกับคุณ Root Cause (2012)
The disease would spread faster and more efficiently than we could mobilize the vaccine.โรคจะแพร่เร็วและได้ผลดี จนเราเตรียมวัคซีนไม่ทัน Pa Make Loa (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
efficientlyThe office staff worked quickly and efficiently to resolve the problem.
efficientlyYour response is greatly appreciated and will enable us to prepare more efficiently.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างมีประสิทธิภาพ[ADV] efficiently, Example: หลักสูตรใหม่สอนนักเรียนให้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่, Thai definition: อย่างที่ทำให้เกิดผลในการงานดียิ่ง
มีประสิทธิภาพ[ADV] effectively, See also: efficiently, Example: ถ้าโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดจะนำไปสู่เป้าหมายได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลา
ได้การ[ADV] effectively, See also: efficiently, efficaciously, successfully, Syn. ได้เรื่อง, Example: ถ้าหัวหน้าเป็นคนออกคำสั่ง รับรองพนักงานทำงานได้การทุกเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้การ[v.] (dāikān) EN: effectively ; efficiently ; efficaciously ; successfully   
อย่างมีประสิทธิภาพ[adv.] (yāng mī prasitthiphāp) EN: efficiently   

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFICIENTLY    IH0 F IH1 SH AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
efficiently    (a) ˈɪfˈɪʃəntliː (i1 f i1 sh @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
手際良く(P);手際よく[てぎわよく, tegiwayoku] (adv) efficiently; skillfully; cleverly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 efficiently
   adv 1: with efficiency; in an efficient manner; "he functions
       efficiently" [syn: {efficiently}, {expeditiously}] [ant:
       {inefficiently}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top