ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

efficiency

IH0 F IH1 SH AH0 N S IY0   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -efficiency-, *efficiency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
efficiency[N] ความมีประสิทธิภาพ, See also: ความสามารถในการทำงานที่ใช้เวลา, พลังงานหรือเงินน้อยแต่มีประสิทธิภาพมาก, Syn. capability, capableness, competence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
efficiency(อิฟิช'เชินซี) n. ความได้ผล,ประสิทธิภาพ,ประสิทธิผล, Syn. efficacy
inefficiency(อินอิฟิช'เชินซี) n. การไม่มีประสิทธิภาพ,การไร้สมรรถภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
efficiency(n) ประสิทธิภาพ,ความสามารถ,ประสิทธิผล,ความได้ผล
inefficiency(n) ความไม่มีประสิทธิภาพ,ความไร้สมรรถภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
efficiencyประสิทธิภาพ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
efficiencyประสิทธิภาพ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
efficiencyประสิทธิภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
efficiency indexดัชนีประสิทธิภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Efficiencyประสิทธิภาพ [เศรษฐศาสตร์]
Efficiencyประสิทธิภาพ [การจัดการความรู้]
Efficiencyการจัดการปริมาณน้ำ [TU Subject Heading]
Efficiencyประสิทธิภาพ [การแพทย์]
efficiencyประสิทธิภาพ, อัตราส่วนระหว่างงานที่ได้กับงานที่ให้ นิยมคิดเป็นร้อยละ ใช้คำนวณหาประสิทธิภาพเครื่องกล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Efficiency Evaluationการประเมินโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ [การแพทย์]
Efficiency Index ดัชนีประสิทธิผล
ดู Effectiveness index ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index หมายถึง คำนวณจากอัตราส่วนระหว่างจำนวนการย้ายถิ่น สุทธิต่อจำนวนการย้ายถิ่นเข้าและจำนวนการย้ายถิ่นออก ดัชนีที่ได้มีค่าตั้งแต่ศูนย์ในกรณีที่การย้ายถิ่นเข้าและ การย้ายถิ่นออกมีจำนวนเท่ากัน และจะมีค่าเท่ากับหนึ่ง ในกรณีที่การย้ายถิ่นมีอยู่ทิศทางเดียวเท่านั้น ) [สิ่งแวดล้อม]
Efficiency Index of Migration ดัชนีประสิทธิผลของการย้ายถิ่น
ดู Effectiveness index ดัชนีประสิทธิผล [สิ่งแวดล้อม]
Efficiency, Functionalจังหวะการพูดที่เหมาะสมและพูดได้นานพอที่ใช้เป็น [การแพทย์]
Efficiency, Lessประสิทธิภาพด้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
efficiencyEfficiency is the dominant idea in business.
efficiencyEveryone tries to strive for efficiency but few seem to attain it.
efficiencyHe put forward a plan for improving office efficiency.
efficiencyOffice managers expect accuracy, efficiency, and dedication.
efficiencyOur firm is a giant one, and there are some rules and regulations, which should be revised or rescinded to reduce red tape and increase efficiency.
efficiencyThat makes for efficiency.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมรรถภาพ[N] efficiency, Syn. ความสามารถ, สมรรถนะ, พละกำลัง
สมรรถภาพ[N] efficiency, See also: capability, effectiveness, Example: คอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่จะถูกลงเรื่อยๆ แต่สมรรถภาพของมันกลับสูงขึ้น, Thai definition: คุณลักษณะที่ทำให้ทำงานได้ดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ประสิทธิภาพ[N] efficiency, See also: capability, ability, capacity, Syn. ความสามารถ, สมรรถนะ, Example: เครื่องจักรไอน้ำมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเครื่องจักรดีเซล, Thai definition: ความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขาดประสิทธิภาพ[n. exp.] (kān khāt prasitthiphāp) EN: inefficiency   
การเพิ่มประสิทธิภาพ[n. exp.] (kān phoēm prasitthiphāp) EN: increase in efficiency   
ความมีประสิทธิภาพ[n. exp.] (khwām mī prasitthiphāp) EN: efficiency ; effectiveness   
ประสิทธิภาพ[n.] (prasitthiphāp) EN: efficiency ; usefulness ; effectiveness   FR: efficacité [f] ; utilité [f]
ประสิทธิผลเชิงกล[n. exp.] (prasitthiphon choēngkøn) EN: mechanical efficiency   
สมรรถภาพ[n.] (sāmatthaphāp) EN: efficiency ; capability ; effectiveness   FR: efficacité [f] ; efficience [f]
สมรรถภาพทางกาย[n. exp.] (sāmatthaphāp thāng kāi) EN: physical fitness; physical ability ; physical capability ; physical efficiency   

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFICIENCY    IH0 F IH1 SH AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
efficiency    (n) ˈɪfˈɪʃənsiː (i1 f i1 sh @ n s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
效率[xiào lǜ, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, ] efficiency, #2,489 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wirkungsgrad {m}efficiency factor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エネルギー効率[エネルギーこうりつ, enerugi-kouritsu] (n) energy efficiency [Add to Longdo]
エフィシェンシー[, efishienshi-] (n) efficiency [Add to Longdo]
コンパイラの最適化能力[コンパイラのさいてきかのうりょく, konpaira nosaitekikanouryoku] (n) {comp} compiler efficiency [Add to Longdo]
ネットワーク効率[ネットワークこうりつ, nettowa-ku kouritsu] (n) {comp} network efficiency [Add to Longdo]
圧縮効果[あっしゅくこうか, asshukukouka] (n) {comp} compression efficiency [Add to Longdo]
圧縮効率[あっしゅくこうりつ, asshukukouritsu] (n) compression efficiency [Add to Longdo]
勤務評定[きんむひょうてい, kinmuhyoutei] (n) (work) performance evaluation; performance review; efficiency rating [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) efficacy; benefit; efficiency; effect; result; success [Add to Longdo]
効率[こうりつ, kouritsu] (n) efficiency; efficacy; performance; utility factor; (P) [Add to Longdo]
効率向上[こうりつこうじょう, kouritsukoujou] (n) improvement in efficiency [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットワーク効率[ネットワークこうりつ, nettowa-ku kouritsu] network efficiency [Add to Longdo]
圧縮効果[あっしゅくこうか, asshukukouka] compression efficiency [Add to Longdo]
効率[こうりつ, kouritsu] efficiency, utility factor, performance [Add to Longdo]
効率性[こうりつせい, kouritsusei] efficiency [Add to Longdo]
性能ペナルティ[せいのうペナルティ, seinou penarutei] performance penalty, efficiency penalty [Add to Longdo]
網効率[もうこうりつ, moukouritsu] network efficiency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 efficiency
   n 1: the ratio of the output to the input of any system
   2: skillfulness in avoiding wasted time and effort; "she did the
     work with great efficiency" [ant: {inefficiency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top