ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

efficacy

EH1 F IH0 K AE2 S IY0   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -efficacy-, *efficacy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
efficacy[N] ความมีประสิทธิภาพ, See also: ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ, Syn. effectiveness, potency, productiveness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
efficacy(เอฟ'ฟะคะซี) n. ประสิทธิภาพ,ความสามารถที่ทำให้เกิดผล, Syn. effectiveness
inefficacy(อินเอฟ'ฟะคะซี) n. การไร้อำนาจหรือความสามารถที่จะทำให้เกิดผลเป็นที่พอใจ,การไม่ได้ผล

English-Thai: Nontri Dictionary
efficacy(n) ความสามารถ,ประสิทธิภาพ,สมรรถภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
efficacyประสิทธิพลัง, การก่อผล, ความชะงัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Efficacyใช้ได้ผล,ความสามารถอำนวยผลดีได้,ภาวะที่ดีที่สุด,ประสิทธิผล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Well, I can't speak to its efficacy but as long as it doesn't interfere with our treatment anything that helps my patient have a better outlook a better comfort, is fine by me.- เอ่อ ผมพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพไม่ได้ แต่ตราบใดที่มันไม่มีผลกระทบ ต่อการรักษาของเรา ทุกวิธีรักษาที่ที่ช่วยให้ผู้ป่วยของผม มีแนวโน้มอาการดีขึ้น A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
The efficacy of the division is being questioned.ความมีประสิทธิภาพของแผนกเรา กำลังโดนตั้งคำถาม A New Day in the Old Town (2009)
I adjusted the specific gravity... with a thickening agent to assure the test's efficacy.โว้ว มีบางอย่างเกิดขึ้น ใช่ กระดูกชิ้นหนึ่งจมลงไปและอีกชิ้นหนึ่งยังลอยอยู่ The Proof in the Pudding (2010)
Why don't you take a pen? I'll send you a pamphlet and an efficacy statement, okay?เอาปากกาไปสิครับ เดี๋ยวผมส่งแผ่นพับกับฉลากยาให้ Love & Other Drugs (2010)
Within a six hour efficacy will beใน 12 ชั่วโมงถ้าไม่ถอนพิษให้ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
I need a more accurate simulation to judge the efficacy of the virus.ฉันต้องการสถานการณ์จำลองที่แม่นยำ เพื่อตัดสินถึงประสิทธิภาพของไวรัส One Will Live, One Will Die (2011)
The Horsemen left egg on the face of what they call the alphabet agencies, calling into question the efficacy of the FBI's task force as well as the man in charge of the investigation,ขี่ม้า ไข่ซ้ายบนใบหน้าของสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า หน่วยงานของตัวอักษร โทรเข้ามาถาม Now You See Me (2013)
Someone profiling our profilers undermines the efficacy of everything you do, and I'm going to be frank with you-- both the Director and the Attorney General want to take you off this case, and I can't say I totally disagree.มีคนโปรไฟล์นักวิเคราะห์พฤติกรรมของเรา ทำลายความน่าเชื่อถือพวกคุณ และฉันต้องบอกตามตรง ทั้ง ผ.อ. และอธิบดีกรมอัยการ Carbon Copy (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิทธิฤทธิ์[n.] (itthirit) EN: power ; might ; efficacy ; potency ; supernatural power ; magical power   
การไม่สัมฤทธิ์ผล[n. exp.] (kān mai samrit phon) EN: inefficacy   
ความมีประสิทธิผล[n. exp.] (khwām mī prasitthiphon) EN: effectiveness ; efficacy   
ลองของ[v. exp.] (løng khøng) EN: test the efficacy of the talisman ; put a magic charm to a test ; challenge   

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFICACY    EH1 F IH0 K AE2 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
efficacy    (n) ˈɛfɪkəsiː (e1 f i k @ s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功效[gōng xiào, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ, ] efficacy, #6,025 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
効力[こうりょく, kouryoku] Thai: ประสิทธิผล English: efficacy

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wirksamkeit {f} | Wirksamkeiten {pl}efficacy | efficacies [Add to Longdo]
Wirkungskraft {f}; Zugkraft {f} | Wirkungskräfte {pl}efficacy | efficacies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[げん;けん, gen ; ken] (n) (1) effect; efficacy; (2) omen [Add to Longdo]
御利益;ご利益[ごりやく, goriyaku] (n) (1) (See 利益) grace (of God); divine favour; blessing; miracle; (2) benefit; (3) efficacy [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) efficacy; benefit; efficiency; effect; result; success [Add to Longdo]
効き目(P);利き目(P);効目;利目[ききめ, kikime] (n) effect; virtue; efficacy; impression; (P) [Add to Longdo]
効果[こうか, kouka] (n,adj-no) effect; effectiveness; efficacy; result; (P) [Add to Longdo]
効験[こうけん, kouken] (n) efficacy; effect [Add to Longdo]
効能(P);功能[こうのう(P);くのう(功能)(ok), kounou (P); kunou ( kou nou )(ok)] (n) effect; efficacy; virtue; benefit; (P) [Add to Longdo]
効能書き[こうのうがき, kounougaki] (n) statement of the efficacy of a medicine [Add to Longdo]
効率[こうりつ, kouritsu] (n) efficiency; efficacy; performance; utility factor; (P) [Add to Longdo]
効力[こうりょく, kouryoku] (n) effect; efficacy; validity; potency; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 efficacy
   n 1: capacity or power to produce a desired effect; "concern
      about the safety and efficacy of the vaccine" [syn:
      {efficacy}, {efficaciousness}] [ant: {inefficaciousness},
      {inefficacy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top