ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

efficacious

EH2 F AH0 K EY1 SH AH0 S   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -efficacious-, *efficacious*, efficaciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
efficacious[ADJ] ที่ให้ผลตามต้องการ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล), Syn. efficient, effective, effectual, productive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
efficacious(เอฟฟะเค'เชิส) adj. มีประสิทธิภาพ,มีผล,ได้ผล., See also: efficaciousness n.
inefficacious(อินเอฟฟะเค'เชิส) adj. ไม่ได้ผล,ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ., See also: inefficaciousness,inefficacity n., Syn. useless,vain

English-Thai: Nontri Dictionary
efficacious(adj) เป็นผลดี,ประสิทธิภาพดี,ได้ผลชะงัด
inefficacious(adj) ไม่ชะงัด,ไม่เป็นผลดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Such is our imperfect nature that dissipation may prove more efficacious than reflection.ใครที่แปลกเหมือนเช่นเรา ทำตัวเสเพลแบบนั้นบ้างอาจช่วยให้หายเศร้าได้เร็วขึ้น The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Very efficaciousมีผู้ศรัทธานับไม่ถ้วน 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Essence of Nightshade is as dangerous as it is efficacious.สาระสำคัญของ Nightshade เป็นสิ่งที่อันตรายเป็น มันเป็นประสิทธิภาพ Blackwater (2012)
- We have to stimulate the central nervous system, and we can do that orally, or with ointments, or... ah... the most efficacious way, subcutaneous.ระบบประสาทส่วนกลางNและเราสามารถทำแบบนั้น ด้วยปากหรือขี้ผึ้ง และเอ่อ... วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดNคือใต้ผิวหนัง Goodnight, Sweet Grimm (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัด[adj.] (cha-ngat) EN: efficacious ; effective ; certain ; specific   FR: efficace ; garanti ; adapté
ได้การ[v.] (dāikān) EN: effectively ; efficiently ; efficaciously ; successfully   
ได้ผล[v. exp.] (dāi phon) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work   FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFICACIOUS    EH2 F AH0 K EY1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
efficacious    (j) ˌɛfɪkˈɛɪʃəs (e2 f i k ei1 sh @ s)
efficaciously    (a) ˌɛfɪkˈɛɪʃəsliː (e2 f i k ei1 sh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
管用[guǎn yòng, ㄍㄨㄢˇ ㄩㄥˋ, ] efficacious; useful, #17,736 [Add to Longdo]
灵验[líng yàn, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄢˋ, / ] efficacious; effective; accurate, #36,770 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
効が有る[こうがある, kougaaru] (exp) to be beneficial to; to be efficacious [Add to Longdo]
[やく, yaku] (n) (1) medicine; pharmaceuticals; (legal) drugs; (2) efficacious chemical (i.e. gunpowder, pesticide, etc.); (3) (pottery) glaze; (4) (See 鼻薬・2) small bribe; (P) [Add to Longdo]
良く効く薬[よくきくくすり, yokukikukusuri] (n) very efficacious medicine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 efficacious
   adj 1: marked by qualities giving the power to produce an
       intended effect; "written propaganda is less efficacious
       than the habits and prejudices...of the readers"-Aldous
       Huxley; "the medicine is efficacious in stopping a cough"
       [ant: {inefficacious}]
   2: producing or capable of producing an intended result or
     having a striking effect; "an air-cooled motor was more
     effective than a witch's broomstick for rapid long-distance
     transportation"-LewisMumford; "effective teaching methods";
     "effective steps toward peace"; "made an effective entrance";
     "his complaint proved to be effectual in bringing action";
     "an efficacious law" [syn: {effective}, {effectual},
     {efficacious}] [ant: {ineffective}, {ineffectual},
     {uneffective}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top