ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effervesce

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effervesce-, *effervesce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effervesce[VI] เป็นฟอง, See also: มีฟอง, ออกเป็นฟอง, ผุดเป็นฟอง, Syn. bubble, fizzle, froth
effervesce[VI] มีชีวิตชีวา, See also: มีความกระตือรือร้น, ตื่นเต้นดีใจ, Syn. excited, high-spirited, lively
effervescent[ADJ] ซึ่งมีฟอง, See also: เป็นฟอง, ซึ่งออกเป็นฟอง, ที่ผุดเป็นฟอง, Syn. bubbly, carbonated, Ant. flat
effervescent[ADJ] ที่มีชีวิตชีวา, See also: ที่มีความกระตือรือร้น, ที่ตื่นเต้นดีใจ, Syn. exuberant, high-spirited, vivacious

English-Thai: Nontri Dictionary
effervesce(vt) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,เป็นฟอง
effervescence(n) ความมีชีวิตชีวา,ความร่าเริง,ความกระตือรือร้น,ความเป็นฟอง
effervescent(adj) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,พลุ่งเป็นฟอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Effervescent Powdersยาผงฟู่ [การแพทย์]
Effervescent Productsยาชนิดละลายน้ำแล้วเกิดฟองฟู่ [การแพทย์]
Effervescent Saltเกลือฟู่ [การแพทย์]
Effervescent Solutionน้ำยาฟู่ [การแพทย์]
Effervescent Tabletsยาเม็ดแบบพลุ่งเป็นฟอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Making their debut on this week's Top of the Pops, here's The Jam and an effervescent new 45.พวกเขามาเปิดตัวครั้งแรก ในรายการ "Top of the Pops" สัปดาห์นี้ นี่คือ "เดอะแจม" กับบทเพลงใหม่สุดจี๊ดจ๊าด It Might Get Loud (2008)
I feel... positively effervescent.I feel... positively effervescent. Planet 51 (2009)
Even though I'm painfully shy and obsessed with death, I'm a really effervescent person.เพราะแม้ว่า ฉันจะขี้อาย แต่ฉันก็ยังมี ชีวิตชีวา Theatricality (2010)
That's because they effervesce!นั่นเป็นเพราะมันเป็นฟอง! Puss in Boots (2011)
Yes, you look effervescent.คุณดูมีชีวิตชีวามาก Dead Men Tell No Tales (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFERVESCENT    EH2 F ER0 V EH1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effervesce    (v) ˌɛfəvˈɛs (e2 f @ v e1 s)
effervesced    (v) ˌɛfəvˈɛst (e2 f @ v e1 s t)
effervesces    (v) ˌɛfəvˈɛsɪz (e2 f @ v e1 s i z)
effervescent    (j) ˌɛfəvˈɛsnt (e2 f @ v e1 s n t)
effervescence    (n) ˌɛfəvˈɛsns (e2 f @ v e1 s n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
活気横溢[かっきおういつ, kakkiouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient [Add to Longdo]
気力横溢[きりょくおういつ, kiryokuouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient [Add to Longdo]
発泡性[はっぽうせい, happousei] (n,adj-no) effervescence; fizziness; foamability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effervesce
   v 1: become bubbly or frothy or foaming; "The boiling soup was
      frothing"; "The river was foaming"; "Sparkling water" [syn:
      {foam}, {froth}, {fizz}, {effervesce}, {sparkle}, {form
      bubbles}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top