ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

efferent

EH1 F ER0 AH0 N T   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -efferent-, *efferent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
efferent[ADJ] ซึ่งสั่งการจากอวัยวะส่วนกลาง (โดยเฉพาะสมองและไขสันหลัง) (ทางสรีรวิทยา), See also: ซึ่งออกจากจุดศูนย์กลาง, Ant. afferent

English-Thai: Nontri Dictionary
efferent(adj) ที่นำออกจากศูนย์กลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
efferent-นำออก [มีความหมายเหมือนกับ excurrent ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
efferent ductท่อนำออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
efferent nerve; nerve, centrifugalประสาทนำออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Efferent Dischargeเส้นประสาทที่นำกระแสประสาทออกสู่ภายนอก [การแพทย์]
Efferent Nerve Fibersเส้นประสาทนำคำสั่งจากศูนย์กลาง [การแพทย์]
Efferent Neuronsเซลล์ประสาทส่งความรู้สึก,เซลล์ประสาทสั่งการ [การแพทย์]
Efferent Phaseระยะแสดงออก [การแพทย์]
Efferent Tractทางส่งกระแสประสาท [การแพทย์]
Efferentsประสาทนำออก [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFERENT    EH1 F ER0 AH0 N T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传出神经[chuán chū shén jīng, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄨ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] efferent nerve (transmitting out from the brain); efferent neuron; motor nerve [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
efferent; herausführend; ableitend {adj} [anat.] | efferente Nervenbahnenefferent | efferent nerves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠心性[えんしんせい, enshinsei] (adj-no) efferent; centrifugal [Add to Longdo]
遠心性神経[えんしんせいしんけい, enshinseishinkei] (n) (See 求心性神経) efferent neuron; efferent nerve; efferent [Add to Longdo]
輸出[ゆしゅつ(P);しゅしゅつ, yushutsu (P); shushutsu] (n,vs,adj-no,adj-na) (1) export; (2) efferent (medical); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 efferent
   adj 1: of nerves and nerve impulses; conveying information away
       from the CNS; "efferent nerves and impulses" [syn:
       {efferent}, {motorial}] [ant: {afferent}]
   n 1: a nerve that conveys impulses toward or to muscles or
      glands [syn: {motor nerve}, {efferent nerve}, {efferent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top