ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effendi

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effendi-, *effendi*
Possible hiragana form: えっふぇんぢ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effendi[N] ผู้มีการศึกษาดี (ในประเทศแถบตะวันออกกลาง), See also: คนชั้นสูง, ผู้มีสกุลรุนชาติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And now, esteemed effendi, we feast!และตอนนี้ คนมีสกุลที่น่าเคารพ เราฉลอง! เอาละ! Aladdin (1992)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effendi    (n) ˈɛfˈɛndiː (e1 f e1 n d ii)
effendis    (n) ˈɛfˈɛndɪz (e1 f e1 n d i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿凡提[Ā fán tí, ㄚ ㄈㄢˊ ㄊㄧˊ, ] Effendi, wily and fearless hero of Uighur folk tales; smart guy, #60,988 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  effendi
      n 1: a former Turkish term of respect; especially for government
           officials

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top